Yintsikelelo ihashe elinamawele

Iinkolo ngeenkolo zithetha izinto ezahlukeneyo ngokubona isilwanyana esifana nehashe sizele amankonyane amabini. Ihashe sesinye sezilwanyana ezibaluleke kakhulu kwintlalo yasefama, kaloku ikwasisixhobo esisetyenziswa kakhulu ngabelimi.

Amafama alima ngehashe, likwasetyenziselwa ukuthatha imithwalo efana nesivuno kuquka neminye ke imithwalo yasefama. Kodwa kunjalo, ukuba ihashe lizale amawele, amafama akholelwa ukuba yintsikelelo enkulu leyo.

Ukuzalwa kwamawele kuhlala kubonwa njengentsikelelo, kodwa ukuba ihashi lizale amawele yintsikelelo enkulu leyo. Nje ngesilwanyana esidalwe sanomzimba omkhulu kunqabile ukuba ihashe lizale amawele njengeenkomo.

Oogqirha bezilwanyana kwihlabathi jikelele bakholelwa ukuba oku kubeka ubomi behashe namankonyane alo emngciphekweni, kodwa amafama akholelwa ukuba le yintsikelelo.

Aba gqirha bathi amaxesha amaninzi inkonyane elinye liyafa kuba lingafumani bisi lwaneleyo.

inkonyane elingafumani bisi ngokwaneleyo xa lizalwa alikwazi ukuphila. Maxa wambi amafama ngelizama ukukhusela amankonyane aye acele ukuba libulawe elinye ukuze kuphile elinye.

Yintsikelelo nethamsanqa ukuba amankonyane ehashe aphile ngokupheleleyo omabini, oku kwandisa ngokukhawuleza umhlambi wamahashe alo mfama. Kaloku amahashe akwasisixhobo sokwalusa efama, kuba lifikelela kwiindawo ezingafiki kuyo ezinye izixhobo zokuhamba efama.

Ukondliwa kakuhle nokukhathalelwa kwempilo yehashe, sesinye sezizathu zokuba lizale amankonyane amabini ihashe lakho mfama, likhathalele ukuze likuzalele kakuhle.