Abalandeli baphalaza izimvo zabo emva kokuzimasa umdlalo weqakamba izolo

Abalandeli beqakamba izolo eBuffalo Park.

Abafundi
beli phephandaba, I’solezwe lesiXhosa, bebengamangqina ngethuba uMzantsi Afrika
ubetha AmaNgesi ngothinti omnye emdlalweni obuvutha bhe eBuffalo Park Stadium
ebusuku izolo. Emva komdlalo, basithumelele izimvo zabo ngomdlalo nangokwenzeke
ngaphakathi ebaleni. USomila
Kiva, ongumlandeli omkhulu weqakamba ubuye engawuvali umlomo emva komdlalo
omhle obuphakathi koMzantsi Afrika neentshatsheli zehlabathi. “
Ndizive ndinemincili kakhulu xa iCricket
South Africa
esizisa umdlalo omkhulu kangaka apha kwiBorder, ingakumbi iintshantsheli zehlabathi
– AmaNgesi. Bendiwonwabele kakhulu umdlalo, kangangokuba usapho lwam bendiqala
ukulibona lonwabile. Belume ngeenyawo ngethuba umdlalo uusiya ekupheleni
zibambene,” utshilo uSomila Kiva.

                           

“Endingasoze ndiyilibale into kukubona iBuffalo Park Stadium
igcwele ime ngeembambo phakathi evekini, ngoLwesithathu ezintsukwini. Ukubona
abamhlophe nabamnyama behlelisene ndawonye kuthethwa ngazwinye. Sonke sisithi
uMzantsi Afrika mawumanyane. Kuhle ukubona abamhlophe beqhwabelabu Themba Bavuma
bekwamtyibela ngeentsikelelo”

“Bekukuhle ukubona uLungi Ngidi indlela ebonakalisa ubugorha xa
ebulala AmaNgesi, ethatha noothinti aba balulekileyo emdlalweni. Okunye okuthe
kwandonwabisa kukubona abadlali abamnyama bebaninzi kwiqela loMzantsi Afrika.
Ithi lo nto kum inguqu iyenzeka kwaye sinethemba lokuba abadlali abamnyama abaqhokrayo
baza kubonakala kufanelekile. Kwaba kwaKFC ndithi enkosi ngokusipha Amatikiti
okubukela umdlalo,” uvale ngaloo mazwi uKiva.

UHlumela
Qabo ngumlandeli weqaka olinenekazi osemtsha, izolo ebephakathi kwendimbane
ebizalise iBuffalo Park. “Umdlalo
usimincisile kakhulu ekuqaleni. Ndanayo indawo ephelelwa lithemba – kodwa kuye
kwaqala kwafudumala ebaleni lakutsho igwijo, sathi sisonwabile sabona
umgangatho womdlalo weProteas unyukile kusiwa oothinti macala. Yeyi, labuya
ithemba ke ngoku, ndaqonda siza kuwuphumelela umdlalo. UNgidi wenze umsebenzi
oncomekayo kakhulu; ibingathi ndibukele iWorld Cup. Enkosi kakhulu kuKFC
ngokusipha amatiki. Benze nabantwana bonwaba namaxilongo kaKFC ebesitsho kamnandi,”
utshilo uQabo.

                                                            

Naye uThobani
Makana, ongomnye wabaxhasi beli phephandaba, ubuye echulumancile kakhulu
ebaleni. “
Ndyabulela
kakhulu ngamatikiti. Bekumandi kakhulu sonwabile. Ndithande indlela abantu baseMonti
abaphume ngayo ukuya ebaleni. Ndivuyiswa yindlela abadlali abamnyama, uTemba
Bavuma noLungi Ngidi, abathe bazibalula ngayo emdlalweni wayizo. Enkosi,”
utshilo uMakana.