Abathelekisi bakuchasile ukuchongwa kukaMandla Ntlanganiso

Mandla Ntlanganiso.

Kusenzima emdlalweni wamanqindi kakhulu nangona uMphathiswa weZemidlalo kazwelonke, uMnu. Zizi Kodwa, ezama ukunceda. Ingxaki enkulu ivele emva kokuba uMphathiswa echonge abantu abaza kuba ngamalungu esigqeba esilawula iBoxing South Africa (BSA).

Kuye kwakubi ngakimbi emva kokuba isigqeba esitsha sichonge uMnu. Mandla Ntlanganiso njengengqonyela entsha yethutyana. Lo nto ibaphathe emanyeni abathelekisi bamanqindi abangafuni nokumbona uNtlanganiso. Ingxelo ithi umbhutho wabathelekisi, iNational Boxing Promoters Association (NPBPA), uye enkundleni ngelifuna isithintelo sokunqanda uNtlanganiso.

Oku kulandele isibhengezo esakhutshwa ngabathelekisi esithi ukuchongwa kukaNtlanganiso akukho semthethweni ngoba ebenqunyanyisiwe sisigqeba ebesiphethe ngaphambili phambi kwesi esimiliselwe nguMphathiswa ekuqaleni kwalo nyaka.

Engekenzi nowokuqala umsebenzi, uNtlanganiso uye wafikelwa yincwadi ethi engawenzi umsebenzi, kungenjalo, uza kumangalelwa enkundleni yamatyala.

Uqhushululu oluqhubekayo kukhangeleka ngathi yinto ehleli ibikhona ebantwini bamanqindi. Obonakala ephambili ekuthintelweni kwengqonyela yethutyana nguAyanda Matiti, umnikazi weXaba Boxing Promotions.

Iingxelo zamajelo eendaba zithi ukhe wagxekwa kunyaka ophelileyo nguNtlanganiso emva kokuba inkampani yakhe ingakwazanga ukubhatala imali yeembethimanqindi kwixesha eliziintsuku ezilishumi elinesine elalimiselwe yiBoxing South Africa phambi kwetumente ebisekupheleni konyaka ka2023.

Yinto leyo eyabethwa ngoyaba sisigqeba ebesiphethe. Kanti kwelinye icala, umbutho wabathelekisi umangalele uKodwa ngelithi utyeshele imithetho elawula umdlalo wamanqindi ngethuba echonga isigqeba esitsha. Ngokutsho kwegqwetha labathelekisi, ukumiliselwa kwesigqeba esitsha solawulo akukho semthethweni.

Akukacaci ukuba umlo wabantu bamanqindi uza kuphela nini. Kodwa okucacileyo kodwa kukuba iimbethimanqindi ziseza kutsala nzima ngoba akukho sigqeba esilawula iBoxing South Africa ekufanele siqinisekise ukuba zonke iinkqubo zihamba ngendlela ekucwangcwiswe ngayo nefanelekileyo.