Abayivali imilomo abafunxe ulwazi kwiingcali zebhola eGcuwa!

Abaqeqeshi abasakhulayo kwinkqubo yocweyo ebibanjelwe eholweni laseGcuwa ngempelaveki egqithileyo. Umfanekiso: Nozulu Legacy

Bavuyela kakhulu abaqeqeshi bamaqela ebhola ekhatywayo abasakhasayo emva kokuphokozelwa ulwazi ngabaqeqeshi abasemgathweni ophezulu ngempelaveki egqithileyo. Amashumi amane onke abaqeqeshi baseMnquma bagcwalise iholo laseGcuwa ebe kubanjelwe kulo inkqubo yocweyo ebikhwetywe yiNozulu Youth Legacy ekhokelwa nguLuxolo Matikinca. Njengokuba behleli beqeqesha kakade emaqeleni wabo, uMaticikinca ucinge ukubaphathela amadoda anolwazi olutyebileyo ebholeni afana noTinashe-Shingai Mukandatsama osebenzela iSekhukhune United, uSinesipho Mali osebenzela iSafa noNkululeko Malgas osebenzela AmaTuks ukuze bafunde izinto ezenzekayo ebholeni yehlabathi bafumane nolunye ulwazi oludingekayo ukuze bakwazi ukuvelisa umsebenzi osemgangathweni ophezulu.

Inkqubo yocweyo iqhube iintsuku ezimbini befundiswa ngomlomo nasebaleni ziingcali ezisuka kumaqela amakhulu. UXolela Waqo, oqeqesha iNcentane Roberts, uthe uncedeke kakhulu ngoba akukho lwazi kwiindawo zabo. “Isincede kakhulu le ndibano ngoba kwindawo yaseMnquma asinazo izixhobo zokusincedisa. Usincedile uNozulu ngokusondeza izinto kufutshane. Siyayibulela inkxaso abasinika yona abaququzeleli bendibano esikuyo namhlanje. Zininzi izinto esizifumeneyo apha. Indlela yokucwangcisa umsebenzi weqela, ukukhulisa indlela umdlali adlala ngayo nokubona umdlali onetalente,” utshilo uWaqo ngomhla wokugqibela. Naye uMagela Onke woMnquma Hot Spurs ugoduke engawuvali umlomo ngenxa yovuyo. “Isincede kakhulu indibano yanamhlanje ngoba isixhobise ngolwazi esingenalo. Siza kukhuthazeka kakhulu ngoku thina baqeqeshi basebancinane.

“Nokuba uyabaxelela abantwana loo ntwana unayo yolwazi, uphinda uzeye kwa wena ngoba uyazi ukuba aluphelelanga. Ibangase kubekho indawo omane ufunxa kuyo,” utshilo uMagela oneminyaka emibini engumqeqeshi. Ekupheleni kwesoshoni, uMatikinca uthe imonwabisile indlela abaqeqeshi abayamkele ngayo into abayifundisiweyo. “Sibonile behlalutya umdlalo emva kokuba benikwe izifundo ngebola. Bawenze kakuhle umsebenzi bebonisa futhi ukuba into eyenziwe apha ibingeyiyo inkcithaxesha. Ndicinga ukuba ibhola ekhatywayo baza kuyibona ngenye indlela ngoku. Kanye le nto ebesiyifuna. Sizama ukuphuhlisa iingqondo zabaqeqeshi abaqeqeshayo emaqeleni wabo. Bayayazi ibhola – kodwa xa ufumana ulwazi ebantwini abaziingcali, iyahluka indlela oyibona ngayo,” utshilo uMatikinca ngomhla wokugqibela.