Akahambisani nenkqubo yenguqu embhoxweni uKolisi

UKapteni weBoks, uSiya Kolisi, wothuse umzi ngethuba exelela amajelo eendaba kwilizwe laseJapan okokuba owayenguMongameli, uNelson Rholihlahla Mandela, wayengeke ayixhase inkqubo yenguqu embhoxweni waseMzantsi umfanekiso: Phando Jikelo/African News Agency/ANA

Wothuse umzi uKapteni waMabhokobhoko, uSiya Kolisi, emva kweentetha zakhe azenze kumajelo eendaba kwilizwe laseJapan kutshanje. UKolisi uthi umongameli wokuqala woMzantsi Afrika okhululekileyo, uNelson Mandela, ebengeke ayixhase indlela ekwenziwa ngayo inguqu embhoxweni welizwe lakhe.

Umbutho olawula umbhoxo eMzantsi Afrika, iSaru, wamilisela inkqubo enyanzelisa ukuba kubekho inani elithile labadlali abamnyama kwiqela lesizwe ngelizama ukunika ithuba lokudlala abadlali abangakwaziyo ukudlala emdlalweni owonganyelwe ngabantu abamhlophe kuzo zonke izintlu zawo.

UMandela ngomnye weenkokheli ezalwela ukutshatyalaliswa kwengcinezelo nocalulo olwagquba iminyaka emininzi phambi kuka1994 eMzantsi Afrika.

Kudliwanondlebe alenze eJapan, kucace okwekati emhlophe ehlungwini okokuba uKolisi akahambisani nenkqubo esetyenziswayo embhoxweni waseMzantsi Afrika ejoliswe ekuncediseni abadlali abamnyama abangafumani mathuba embhoxweni.

“Andiqondi ukuba uMandela ebeza kuyixhasa inkqubo elandelwayo nangona ndingamazi. Bendingenakuthanda ukuchongwa ngenxa yebala lam ngoba lo nto ngeke ilincede iqela. Akufanelanga kunyanzeliswe inani labadlali elithile. Xa ufuna ukwenza iinguqu kufuneka uqale phaya ezantsi xa kuphuhliswa abadlali. Khafane ucinge, ukuba ndandingayanga kwizikolo zamaNgesi. Ndandingazukutya kakuhle futhi ndikhule kakuhle ngokwasemzimbeni. Mhlawumbi inani labadlali linganyanzeliswa phaya kwiCurrie Cup – kodwa awukwazi ukuchonga abantu nje kwiBoks ngenxa yebala. Kunzima eMzantsi ngoba sifuna iziphumo ezihle nenguqu,” utshilo uKolisi.

UKolisi ube nguKapteni wokuqala omnyama kwiqela lesizwe emva kokunikwa uxanduva nguRassie Eramus kunyaka ophelileyo.

Njengokuba umbhoxo wawubonwa njengomdlalo wabantu abamhlophe phambi kuka1994, AmaBhokobhoko aphumelele iindebe zehlabathi (1995 & 2007) kungekho badlali abamnyama kuwo.

Lo nto iye yanyanzela iSaru ukuba kubekho imithetho enyanzelisa ukuqukwa kwabantu bonke embhoxweni. Phantsi kukaErasmus kubekho inani elivisayo alichongileyo futhi baliqela nabadlali abanike ithuba lokudlala imidlalo yamazwe ngamazwe.