Akhunjulwe amaqhawe aseCradock

Amaqhawe ayephala phambili emzabalazweni aziwa ngokuba yiCradock 4 akhunjulwe kutshanje.

Ngenxa yoloyiko lokulahleka kwembali ngesi siganeko, umnumzana uLuthando Siko, wacinga ukuba makubekho into ayenzayo ukuze kufundiswe ulutsha ngembali yamadoda amane abulawa ngurhulumente wengcinezelo ngo-1985 esuka kwintlanganiso eyayiseBhayi.

Loo madoda yayinguMatthew Goniwe, uFort Calata, uSparrow Mkonto noSicelo Mhlawuli. Kutshanje uSiko, uSithembele Homani, uXola Siko, uGcobani Hadi noZuko Siko basungule uhambo ngenyawo olusuke kwindawo ekuthiwa yiBlue Water oluqhine eCradock.

“Abantu abatsha abanalo ulwazi ngokubaluleka kwala madoda ayesilwela inkululeko. Ndicinga ukuba le mbali izakulahleka; yiyo lo nto sigqibe kwelokuba sibe nohambo olusuka eBlue Water oluya eCradock,” utshilo uSiko.

“Uhambo beluluhle kakhulu kwaye lwasikelelwa nayimvula. Abantu babesikhuthaza bambi, besibuza imibuzo. Abantu basinikile inkxaso, belungelulanga uhambo lwethu – kodwa khange sinikezele,” utshilo uSiko.

La madoda aceba ukutyelela iindawo ezinembali ezifana naseSiqithini – apho bazakufunxa ulwazi abaza kulukhuphela kulutsha.