Alikapholi inxeba lokuhamba kukaLolo

UNoxabiso Lolo, umama kaCecil Lolo, uthi ubom abusafani nakuqala ukusukela mhla kwasweleka unyana wakhe, kodwa uncedo abalufumana kumanejala kaCecil, uGrant Nieuwenhuis, lulo olubanika amandla.

Lo mama uzimase umsitho wePremier Soccer League wokuvala isizini kwinyanga ephelileyo. Ebuzwa ngohambo lwakhe, umam’uLolo uthe, kwakumnandi kakhulu ngethuba esamkela iwonga leMTN 8 lonyana wakhe.

UCecil waphumelela iwonga elikhulu leMTN 8 emva kokudlala indima ebonakalayo kwimpumelelo ye-Ajax Cape Town kunyaka ophelileyo. “Ndakuvuyela ukuwongwa komntwana wam, kodwa yandibetha into yokungabikho kwakhe.

Abanye abantu bayakhala ngabantwana babo, mna ndinelunda ngento eyenziwa ngulo wam noxa engasaphili. Ubomi abusafani njengokuba engekho phakathi kwethu, kodwa ke uGrant uyasinceda kakhulu xa sinzinyelwe. Yona i-Ajax ndayigqibela kudala,” utshilo umama kaCecil.

Nangona usapho lakwaLolo belungekayifumani imali engamashumi asibhozo amawaka eerandi [R80 000] kodwa luthi lwathenjiswa ukuba luzakuyinikwa imali yiPSL ehamba newonga likaCecil.

Eli phephandaba lithe xa limngcambazisa umama lo ngomba wengxowa-mali [Education Trust] yokujongana nemfundo yabantwana bakaCecil eyayithembise ngayo i-Ajax Cape Town, umama lo uthe akazi nowathwethwa. “Sendimdala ngoku, andinakuxoka. Akukho nto ndiyaziyo ngalo mba, zange bathethe nathi,” utshilo umama kamfi.

Kwangoko siphose umbuzo kwi-Ajax ngesithembiso sayo. Isikhulu sayo, * -Ari Esftathiou, uthe basawuqoshelisa lo mcimbi, kodwa watsho esithi yinto awayethethe ngayo nosapho lwakwaLolo ngokwakhe leyo, akazi kutheni lungasayazi. UCecil Lolo watshaba kwingozi yemoto emasikizi kwilokishi yaseKapa kunyaka ophelileyo.