Amabhoko-bhoko anabaxhasi abatsha

Izolo umbutho olawula umbhoxo kweli loMzantsi Afrika iSARU, ubhengeze ukuba inkampani yakwaBlue Label Telecoms izakuba ngumxhasi omtsha ophambili weSpringboks xa sisamkela i-Ireland kuluhlu lemidlalo yovavanyo.

Inkxaso yale nkampani ifika kanye ngelixa ibhanki yakwaAbsa ithathe isigqibo sokuqhawula ubudlelwane bayo neeBoks.

Le nkampani izakuxhasa iSpringboks kuyo yomithathu imidlalo yovavanyo ezakudlalwa ngala mazwe mabini eKapa, eRhawutini kunye naseBhayi.

Imibhalo kunye nomzobo wale nkampani zizakufakwa ngaphambili kwisikipa seSpringboks.

“Siyavuya ukwamkela iBlue Label Telecoms ebhoxweni,” itshilo ingqonyela yeSARU uJurie Roux.

“Yenye yeenkampani ezihamba phambili, kwaye ezinikelayo eluntwini kweli loMzantsi Afrika, kwaye loo nto ibonakala kwindlela abalamnkele ngayo eli thuba.”

“Ngalo mzuzu ezoqoqosho ezihambi kakuhle kweli loMzantsi Afrika, kwaye kufuneka sinyathele kakuhle xa siqwalasela abantu esizakusebenzisana nabo,” utshilo uRoux.

“Ukusebenzisana neBlue Label kwimidlalo yovavanyo kuphela yeyona ndlela sizakuqhuba ngayo kunokuba sizibophelele iminyaka.”

“Eli lelona xesha linikisa umdla kwiSpringboks, iBlue Label Telecoms iyibonile loo nto, kwaye sikwazile ukusebenzisana nabo sibone izinto ngendlela enye, sibambisane kolu luhlu lemidlalo. ISA Rugby inebali elihle efuna ukulibalisa.”

UBrett Levy noyingqonyela yakwaBlue Label Telecoms uthe: “Siyinkampani ezingcayo ngoMzantsi Afrika kwaye sele sikwazile ukuxhasa amaqela eqakamba nawebhola ekhatywayo, eli lithuba lokuxhasa iiBoks lisondele kakhulu ezintliziyweni zethu.”