Amasi abekwe elangeni kwi Bonkolo Marathon

Zimbaleki
ezingaphezu kwamakhulu asixhenxe ezizakuthabathe inxaxheba kumdyarho
wembali iBonkolo Marathon eKomani ngo
Mgqibelo. Lo mdyarho unamanqanaba amabini awomgama wamashumi amane anesibini nalowo wamashumi amabini ananye ekilomita.Umququzeleli
walomdyarho uTheo Ferreira uthi umdla wabantu uphezulu kulomdyarho. ”Luthando
Hejana wase Monti ligama eliphambili kulomdyarho,” utsho uFerreira.

 Ingxelo ka
Ferreira ithi lomdyarho waqala ngomhla wesine kwinyanga ka Novemba ngonyaka ka
1977 unembaleki ezingamashumi amahlanu anesithathu kuphela. Amaqela wembaleki
afana ne Born 2 Run yase Monti lelinye lamaqela azakuthabatha inxaxheba kulomdyarho.