Amazwe afumileyo asungule umbutho omtsha wamanqandi ngenxa yeRussia!

Sonwabo Nogqala

NgoLwesine weveki ephelileyo, kusungulwe umbutho omtsha wamaqindi akudidi lwabangahlawulwayo eMelika. Lo mbutho wenziwe ngamazwe afumileyo aquka afana neMelika, iNgilane, iJamani, iCanada kunye namanye aliqela. Uninzi lwawo amazwe asungule umbutho omtsha ngala abenyevulele itumente yehlabathi yabasetyhini ebise-India kwinyanga ephelileyo. Kanti kwenziwe into efanayo nakwi tumente yamadoda yehlabathi eza kube ise-Uzbekistan kwinyanga ezayo.

Phakathi kwezinto azikhalazelayo la mazwe kukuqukwa kweRussia ne Belarus kwezi tumente. Athi la mazwe mabini ngababulali (bethetha ngemfazwe ephakathi kweRussia nase-Ukraine). Awanakuze abe ndawonye nala mazwe. Kweli cala le-IBA elikhokelwe nguMongameli waseRussia ithi ayisoze izidibanise nokwenzeka nezopolitiko kwaye ayikheth’ cala kwimfazwe eqhubekayo. Umbutho ophethe imidlalo ye-Olimpiki wona ufuna ukuyikhupha i-IBA kwimidlalo ye-Olimpiki usalatha izikhwasilima zokuphathwa kwemali ngulo mbutho.

Ukusungulwa kombutho kwenzeka ngethuba igqiza leembethimanqindi zaseMzantsi Afrika lisiya kule midlalo. Owona mbuzo mkhulu uthi: Uza kuwuchaphezela njani uMzantsi Afrika lo msinga uzayo emanqindini? Amaxesha amaninzi sisoloko sicangcatha ekubeni asithathi cala, endaweni yoko singabaxolelanisi kwabalwayo. Kweli ityeli, kucacile ukuba le mibutho mibini iza kulohlula phakathi ilizwe kwaye kuza kuvalelwana amathuba.

Umbutho wamanqindi kweli, uSANABO noSASCOC baza kuxakeka kuba nangona lingekatsoli kwi-IOC olawula imidlalo yeOlimpiki nophethe uSASCO akayixhasi ncam i-IBA. Ubukhulu becala uSANABO ufumana inkxaso emandla kuRhulumente woMzantsi Afrika. URhulumente weli yena ukwintlanganisela equka iBRICS. Umlo awuzukuphelela kwi-Olimpiki kuphela, uza kungenelela nakwitumente ezinjenge milo yaMazwe angamathanga (Common Wealth Games) nezinye iitumente.

Ukuba asiwulungiseleli lo msinga ozayo, kuza kuba nzima. Kufuneka kusungulwe amacebo wokumelana neengxaki ezizayo. Elam icebiso kukuba amazwe eBRICS akhe eyawo itumente eza kuba kwizinga le midlao yamazwe anagmathanga (Common Wealth games). La mazwe akwindawo entle kwihlabathi kungawunceda uMzantsi Afrika kakhulu.

Lixesha lokuba uSANABO abize iingqungquthela yokushukuxa lo mba akhangele zonke iinkalo angawudeleli umlo uzayo. Ukuba asizilungiseleli ngoku uSANABO uya kuzibona ungena kwindawo enookrebe.

Izimvo zezikaSonwabo Nogqala