Andinalo tu ixhala leBerlin November, utsho uXoza!

Kwakusasa ngoMgqibelo, amanxila olonwabo aza kujongisa imibombo eBerlin – apho kubanjelwa khona umyhadala omkhulu wolonwabo rhoqo kwinyanga yeNkanga. Nakulo unyaka, iBerlin November ibuya inochatha oza kushiya iinkumbulo ezingacimiyo ngamahashe aphalayo nangomculo ontlobontlobo ababekelwe wona ngabaququzeleli. Njengakwiminyaka egqithileyo (ngaphandle kwaleyo yeKhorona), abathandi bemidyarho yamahashe baza konwabela amahashe ekulindeleke aphume phantse kuzo zolithoba izithili zeMpuma Koloni namanye asuka kumaphondo afana neKwaZulu-Natal nelizwe laseLesotho.

Nangona bekukho ingxoxo nokuphikisana okutsale ixesha elide ngelona hashe elaphuma phambili kunyaka ophelileyo – kodwa uSandile Xoza, ophumelele umdyarho omkhulu kutshanje, uthi kuza kwaziwana kwiBerlin November yalo nyaka. UXoza yidyokhi yehashe ekuthiwa nguKonakelephi – eliphala ngendlela engenambaliso. Ingaba uKonakelephi angothusa umzi kulo nyaka? Akukho bani owaziyo – kodwa ukulungele ukulwela indawo emfaneleyo xa enokubaleka ngendlela aqhube ngayo eDutywa kwinyanga ephelileyo.

UXoza uya kwisiqendu salo nyaka seBerlin November yodumo ukuzithemba kufunqukile kuye emva kokuthatha iR50 000 emdyarhweni ekuthiwa yiNgumbela Horse Racing obukwilali yakuBhomela, eDutywa. “Kundichulumancisa kakhulu ukuphumelela kwam namhlanje ngoba bendikhuphisana namhashe endingawaqhela nasuka eLesotho. UKonakelephi uye wandithethelela kula mahashe,” utshilo uXoza emva kokuphumelela. “Andinalo tu ixhala leBerlin November,” utshilo uXozwa ethetha nephephandaba labantu, I’solezwe lesiXhosa.

“Ndikulungele ukuya kuyo. Ndiza kuya ngoKonakelephi, uGobasithethe noNdincamile,” utshilo uXozwa ozimisele ukuzenzela imbali ngokuthatha imidyarho emikhulu ngonyaka omnye eMpuma Koloni. Naye uMnu. Lopez Magongo, umnikazi kaKonakelephi, uvakalise ukulithemba ihashe lakhe njengokuba kusiyiwa kowona mdyarho wamashe omkhulu kwiphondo leMpuma Koloni. “Ndiyaya kwiBerlin November futhi ndizithembile kakhulu,” utshilo uMagongo. Ihashe eliphume phambili, kulindeleke ligoduke namashumi amahlanu amawaka erandi (R50 000) namanye amabhaso. Kwelinye icala abantu baza konwatyiswa ngomculo ziimvumi ezisuka nakwamanye amaphondo.