Avath’inja Amakhosi kwezi ntsuku!

Kaizer Chiefs fans during the 2019 Telkom Knockout last 16 game between Cape Town City and Kaizer Chiefs at Cape Town Stadium on 19 October 2019 Ryan Wilkisky/BackpagePix

Alum’ ongezantsi Amakhos’ amahle,
Avath’ iqaqa, aqusha kwanto ephambi kwawo,
Nenze ngeyeza kusini na bafana bokuthula noxolo ?
Nibhuqa kwanto ephambi kwenu,
Nishiy’ amadoda amakhulu entywizisa,
Niqusha niqoshelise kwanto nishiy’ omakhelwane bebambelele ngaphambili,
Nibashiye bephuthaphutha impumelelo exel’ ithamsanqa oomeza.

Bethani Makhos’ amahle litshonil’ ilanga,
Nilalisa kwasani ngophotho nishiy’ indwane zintywiziza,
Niyazitamzela kuPitso nimshiy’ emabokoboko,
Niyamshwabadela nimenza isonka semihla ngemihla,
Nimqale ngegqudu nambhasela ngoswazi,
Wasal’ ekhalaza nabe nikhwaz’ olandelayo,
Ninqunqel’ egoqweni anihleki nabhokhwe,
Izinyanya zenu zixhentsela ngakuni.

Ithuba nethuba enilifumanayo nilisebenzisa ngenkathalo,
Impumelelo yimpumelelo noba ize kanjani,
Iyahamba le nqwelo akekho onokuyinqanda,
Isitimela siyatshebeleza, ibhaloni ibhabhela phezulu,
Kuswiti nokhala-khulu kubalandeli,
Iyapetsula ngoku iKaizer Chiefs,
Iyadlob’ okwamathole esiyakwanya koonina,
Itshotsh’ entla izenz’ umjijimba wenkwenkwe endal’ ety’ imithum’isithi zipesika,
Qulani niligangathe bafana bokuthula noxolo,
Ngathi izakugwetywa indlala .

Othi nenze ngeyeza makathath’ ulugxa ayokomb’ elakhe,
Kukho ithemba nefuthe lempumelelo,
Ngathi kule isizini iza kugwetyw’ indlala ePhefeni,
Kuphithan’ imilenze kusal’ abathakathi bematshekile,
Kuvakal’ isankxwe sikathathatha kubuye nabalandeli,
Kubuye la Chiefs yayisaziwa ngaphambili inomfutho,
Kuvuke la Chiefs yayisaziwa yayinik’ umdla ebaleni,
Kukhal’ isibhaxu esishiy’ umakhalanjalo entywizisa,
Kukhal’ uhalakasha kusal’ iintshaba zidangele,
Niyibambe kanjalo ke Makhos’ amahle,
Ningayiphunculi kusekud’ engqinibeni.