Ayaphi Amakhosi awayenomonde, enokuthula noxolo, ezixabisile?

Kaizer Chiefs fans during the 2018 Nedbank Cup semi final match between Kaizer Chiefs and Free State Stars at Moses Mabhida Stadium, Durban on 21 April 2018 ©Samuel Shivambu/BackpagePix

Yoxuthiwe intlank’emlonyeni,
Asala Amakhosi emfimfith’amaxolo,
Agcwal’umsindo nolaka nobunqevu,
Ubundlobongela nobundladiya bazipha isikhundla ,
Ubugewu nobuguvela ayisosisombululo,
Zibhenceni ,nizifune ,nizibuze,
Nifune indlela yokuya phambili,
Akuqali ngani ,kwaye kungagqibelisi,
Amazinyo ajike abazinyanda,
Niqale ngoqava kanti nilele,
Xolani lidudume ledlula.

Ndithi ngxe Makhos’ amahle
Ukukhwazwa ungekaphumi ehlathini kuyingozi,
Aph’ ebomini kunexesha lokuhleka uqikileke,
Kwalapha ebomini kunexesha lokulila,
Zikombathe inzingo nenkxwaleko,
Kubengathi nentaka ziyakuhleka,
Ayaphi Amakhosi awayenoxolo nothando?
Ayaphi Amakhosi awayenomonde?
Ayaphi Amakhosi ayezixabisile ezithanda?
Ayaphi Amakhosi ayehlala ethembeni?
Sikhumbula Amakhosi awayenesidima nesithozela.

Akumnandang’ukubona uloliwe obehamba ngesantya esiphezulu umbone ehamba ngesefudo isantya,
Kulapho intliziyo yomlandeli ihluthuka khona esihlalweni,
Selan’ amanzi nixole Bafana bokuthula noxolo,
Ngxee bafana bengxwabangxwaba nengxokolo
Selan’ amanzi nixole aninodwa kulo mbhodamo,
Ithemba lenu belikwindebe yeNedbank,
Amaphupha atshabalele.

Bekuhlekwa izolo kumnandi kuzibhuzayisi
Namhlanje zijikile izinto, yincindi yekhala,
Le nto iyibhola xa kuthiw’iyaqengqeleka kuthethwa ngeemeko ezikumila kunje,
Ibathwana lee ndlavini lingcolise igama labalandeli bonke,
Indladiya ezingoncanyelweni zifake umfanekiso ombi kumakhos’ephela,
Ayikho indlela yokucacisa ubundlobongela
Ubundlobongela abunambala.

Zesingaphindi sehle esisehlo singumzekelo ombi kumhlaba uphela,
Andinqweneli naliphi iqela lebhola elibonisa ingqumbo yalo ngobundladiya,
Ngumkhwa ikwangumkhuba ombi kwaye uya ngokuqheleka,
Kodwa uzakuphuma nadlolwazana,
Oontaka-mpuku baza kutshelwa zizicheku,
Kwehla ngamqala-mnye Makhosi,
Akulahlwa mbeleko ngakufelwa.