Ayikho indlela etshuqayo eya empumelelweni, utsho uNkomonye

UMphathiswa weZemidlalo eMpuma Koloni, uNksz. Fezeka Nkomonye, ethetha eMqikela S.S.S, eLusikisiki, kwiveki ephelileyo. Umfanekiso: DSRAC

UMphathiswa weZemidlalo kwiphondo leMpuma Koloni, uNksz. Fezeka Nkomonye, ebezibambe ngeenkophe iinyembezi esenza intetho yakhe esikolweni awayefunda kuso esakhula, eMqikela S.S.S. Okuye kwachukumisa intliziyo yakhe yindlela enzima awayifumana ngayo imfundo ngenxa yentlupheko ekhayeni lakhe. UNkomonye ebesisithethi esiphambili endibanweni kaMultiChoice obenika ngokusesikweni isikolo selali yaseGoso, eLusikisiki, ibala lokudlalela imidlalo entlobo ntlobo.

Kunyaka ophelileyo, abaphathi bakaMultiChoice bathembisa ngokwakha ibala eLusikisiki kunyaka ophelileyo. Kubekho ulibaziseko ngenxa yemithetho yeKhorona ebithintela ukuhambahamba kwabantu eMzantsi Afrika.

Kulindeleke ibala lenze umahluko omkhulu ebantwaneni baseGoso neendawo ezikufutshane. “Apha ekukhuleni, ndaqaphela ukuba kukho into oyinqwenelayo ebomini bakho, kufuneka uyisebenzele ngokukhulu ukuzimisela,” utshilo uNkomonye, ethetha eGoso – ilali amkele kuyo ibala elitsha.

“Ayikho indlela etshuqayo eya empumelelweni. Ukuba ufuna ukuphumelela, kufuneka usebenze ngokuzimisela futhi unyathele onke amanqwanqwa obomi ngoba ukuba ukhe watshuqa, awuzukwazi ukuzuza impumelelo enokunika amandla. Sikhuthaza abantwana bazibandakanye nezemidlalo ngoba zona ziyakwazi ukumgoba umntu akwazi ukuziphatha kakuhle,” utshilo uMphathiswa weZemidlalo.

Abantwana nootitshala besikolo balamkele ngolukhulu uchulumanco ibala neempahla zokudlala imidlalo eyohlukeneyo abaziphiwe nguMultiChoice osebenzisa nesebe leZemidlalo kwiinkqubo zophuhliso kwiphondo leMpuma Koloni. “Lubalulekile kakhulu olu suku kuthi silisebe ngoba liyabonakalisa ukuba xa sibambisene namaqumrhu azimeleyo singenza izinto ezinkulu kakhulu. Thina sizibona njengabantu abanoxanduva lokutshintsha iimpilo zabantu, ngakumbi ulutsha,” utshilo uNkomonye.

“Sinoxanduva lokukhupha abantu abatsha kwiziyobisi, sibangenise kwezemidlalo ngoba zona ziyakwazi ukubavulela amathuba amaninzi. Namhlanje sibona ubudlelane bukaRhulumente nequmrhu elizimeleyo buzalisekisa umbono wethu wokuqinisekisa ukuba abantwana basezilalini bafumana amabala asemgangathweni ophezulu aza kuphuhlisa italente yabantwana,” uvale ngaloo mazwi uNkomonye.