Bafundiswa ukudada besebatsha eMdantsane

Abantwana baseMdantsane abaneminyaka elishumi abangaphaya kwamashumi amane bafundiswa ukudada ngamagosa weJade FoundationUmfanekiso: Uthunyelwe

Umbutho wasekuhlaleni ophehlelelwe kunyaka ophelileyo ekuthiwa yiJade Foundations ufundisa ulutsha ukudada.

UNksz. uRonnie Gubevu uxelele I’solezwe lesiXhosa okokuba umbutho wakhe uzimisele ukuqeqesha abantwana abaneminyaka elishumi nangaphezulu ukuze bakwazi ukudada.

UGubevu uthi bengumbutho babone kufanelekile ukuba makubekho into abayenzayo eyahlukileyo entlalweni yoluntu.

Ukufundisa abantu ukudada yenye yezinto ezithe zaphuma phambili ngenxa yokutshona kwabantwana kumadama aseMdantsane.

Njengokuba iJade Foundation isentsha, isebenzisa indawo yokuzilolonga esemgangathweni ophezulu ekuthiwa yiMotion Fitness.

Kulapho abantwana bezikolo ezithathu abaqabele kumashumi amane baqeqeshelwa khona ngethemba lokukhupha iindadi ezifana nooChad le Clos, eziphuma eMdantsane eza kuthi zigqugqise ihlabathi kwiminyaka ezayo.

“Sisungule iqela labantu abanomdla ekudadeni. Sikwenze oku kuba sifuna ukwenza umahluko entlalweni yabantu. UMdantsane yindawo enabantu abangaphaya kwesigidi – kodwa akukho nanye indawo yokuqubha abantu. Sathetha neMotion Fitness eMdantsane, ukuze sisebenzise yona. Iphulo lokufundisa abantwana ukudada liqale ngokufaka ekhwapheni izikolo ezithathu: iDalukukhanya, R.H. Godlo neGcobani Higher Primary. Injongo yeJade Foundation kukuqeqesha abantwana bezikolo ukudada,” utshilo uGubevu.

“Umdla wabantwana mkhulu kakhulu. Saliphehlelela iphulo lethu kunyaka ophelileyo. Besike saneengxakana kodwa zonke izinto sizilungisile ngoku. Abantwana esinabo apha bangaphaya kwamashumi amane. Sibandakanya nabazali ngokuba sifuna bayazi into eyenziwa ngabantwana babo. Sinqwenela abantwana bakwazi ukukhuphisana nabezinye iindawo. Ukusukela apha ke abanye bakwazi nokumela uMdantsane kwilizwe lonke. Okwangoku nguSwim South Africa osincedayo kwicala lokuqeqesha abantu abathi baqeqeshe abantwana,” utshilo uGubevu.

pedro.mapelo@inl.co.za