Bangene nzulu kumlabalaba abantwana baseCrossroads

Abafundi besikolo samabanga aphantsi iMbasa eCrossroads ngoompetha kumdlalo womlabalaba: Imifanekiso: Buziwe Nocuze

Inqununu yesikolo samabanga aphantsi, Imbasa Primary School, ithe isikolo siyavuya futhi siyazingca ngesigqibo sokukhulula abantwana ukuze bathathe inxaxheba emdlalweni ekuthiwa ngumlabalaba.

UVuyelwa Ndunduzela, inqununu yesikolo, uxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba ekuzibandakanyeni kwesikolo emdlalweni womlabalaba kwaye kwabonakala utshintsho ebantwaneni babo.

“Bonke abantwana bethu abadlala umlabalaba baqhuba kakuhle ezifundweni zabo. Umlabalaba ubenza bacinge ngokukhawuleza kwaye bayakwazi ukuthatha izigqibo ezizizo,”utshilo uNdunduzela.

Abantwana baseMbasa baqala ukudlala umlabalaba ngo2015. “Isikolo sethu sikwilokishi yaseCrossroads. Abantu abaninzi bebengaqondi ukuba singaqhuba kakuhle ngolu hlobo. Ukubonakalisa okokuba sizimisele ngalo mdlalo, siye sibize ochwephesha bomlabalaba bazokufundisa abantwana bethu. Yiyo lo nto bengoompetha bomlabalaba. Bafumana ingqeqesho eyiyo,” utshilo uNdunduzela.

Abantwana besikolo abadlala umlabalaba badibana phakathi evekini nangeMigqibelo.

“Kwiimeko ezinzima abaza kugaxeleka kuzo ebomini, lo mdlalo uza kubanceda bakwazi ukuzikhupha kuzo,” utshilo uNdunduzela.

Omnye wabadlali bomlabalaba uKamvalethu Mqikela, 13, uqale ukuwudlala ngo2016.

“Umlabalaba uyandinceda kakhulu ngoba oko ndathi ndadlala wona, ndiqhuba kakuhle kakhulu ezifundweni zam. Ndiyakwazi nokumamela kakuhle ngoku xa kufundiswa,” utshilo uMqikela osele esuka emidlalweni eThekwini.

“Uyandinceda lo mdlalo ngoba ndibona iindawo endingazange ndazibona futhi endandingazi nokuba ndakuze ndiye kuzo,” utshilo uMqikela.

Yena uAyabonga Mchontsi, 13, uthe wayengayazi ukuba nabantu basetyhini bayawudlala umlabalaba.

“Ngethuba ndixelela utitshala wam, ndandingazi ukuba uza kuvuma ndidlale kuba ndiyintombazana. Ndandicinga ukuba udlalwa ngoobhuti kuphela,” utshilo uMchontsi ovuyele ithuba lokuya kudlala umlabalaba eGoli.