Banikwe izithebe ngokweendawo zabo nguNkomonye!

UMphathiswa wezeMidlalo, iNkcubeko noLonwabo kwiphondo leMpuma Koloni, uFezeka Nkomonye, ethetha neentatheli eMonti ngoLwesibini.

Emva kweenyanga ezine abakwicandelo lezeMidlalo, iNkcubeko noLonwabo belinde ukwabelwa imali yekhorona, uMphathiswa uFezeka Nkomonye, ude wazikhupha izithebe ngokwahlukana kwamacandelo.

Isebe lezeMidlalo, iNkcubeko noLonwabo kwiphondo leMpuma Koloni labekela bucala imali ekwizigidi ezilishumi elinesihlanu leerandi (R15-m) ukuze kuhlangatyezwane nokulahlekelwa kweembaleki, iimbethimanqindi, iimvumi, ababhali nabadlali bemidlalo entlobontlobo yingeniso ukusukela mhla uMongameli Cyril Ramaphosa wathi wanqumamisa iintshukumo zoluntu noqoqosho eKwindla ngenxa yekhorona esagqugqisayo.

UMphathiswa uthe yimali engaphaya kwezigidi ezithandathu (R6-m) eza kubhatalwa abantu kungekudala. Imali eninzi iya kwabakwicandelo lobugcisa nolonwabo. Abezemidlalo baza kulinda kancinci ngoba kusekho izinto ezisanikwa ingqwalasela ngakumbi emanqindini.

Wonke umsebenzi wokuqwalaselwa kwezicelo nokwabiwa kwemali wenziwe liqela labantu abazimeleyo. Bekukhokele uMnu Monde Nkasawu (obengusihlalo) esebenza nabantu abafana noChurchill Songezile Madikida, uNjingalwazi uSaule, uMnu Ngonyama, uNksz Ntombozuko Nduku, uMnu Thando Nkulu, uMnu Mkhululi Magada nabanye abaliqela. UMphathiswa uNkomonye uwamkele umsebenzi abawenzileyo nangona bengekawugqibi.

“Silisebe sixolile linani labantu abafake izicelo zenkxasomali kodwa sinaso isikhalo. Besicinga ukuba siza kufumana izicelo kwezemidlalo ezisuka kummandla waseJoe Gqabi,” utshilo uNkomonye ethetha neli phephandaba eMonti.

“Khange sifumane nesinye kwicandelo lezemidlalo kodwa sizifumene izicelo kumacandelo afana nawolonwabo nobugcisa. Lilonke sonelisekile yindlela abasabele ngayo abantu. Kuyacaca okokuba babuvile ubunzima kule nto yekhorona,” utshilo uMphathiswa.

Izicelo zabantu abaninzi zikhatyiwe kuba bengazifakanga ngendlela eyiyo iinkcukacha zabo. Nangona kunjalo, isebe lithe liza kubanika elinye ithuba ukuze beze namaxwebhu afunekayo.

“Abantu abazifakanga zonke iinkcukacha ezifunekayo. Abanye khange bafake izinto ezifana nezazisi namanye amaxwebhu abalulekileyo. Ezo zinto ziye zasinyanzela ukuba sizikhabe izicelo zabo. Sifuna izinto ezipheleleyo xa umntu esenza isicelo ukuze sikwazi ukubabela kule madlana ishiyekileyo,” uvale ngaloo mazwi uNkomonye.

Bebonke abafake izicelo zenkxasomali bakumakhulu asibhozo namashumi amahlanu.