Batshaya intsangu, baselele ebaleni eMaxelegwini

IBhaka FC iphumelele iBadule Sport Championship Tournament eNgqamakhwe ngeCawe

Umququzeleli wetumente eyaziwa njengeBadule Sport Championship Tournament, uThembisile Magobiyane, ucela urhulumente ancedise amaphulo wasekuhlaleni eenjongo zawo ikukulwa ulwaphulomthetho.

Oku kulandela ukungafumani kwakhe inkxaso kwitumente ayiququzelelayo minyaka le kwilali yaseMaxelegwini eNgqamakhwe, ayiququzelela kuba efuna ukulwa ulwaphulomthetho nokuphawula inyanga yolutsha.

UMagobiyane wasungula le tumente ngo2012 emva kokuba wabona izinga lobundlobongela elixhomileyo. INkonzo yesiPolisa eNgqamakhwe yazimanya nombono wakhe wemidlalo, ze yamane inkazatha kuMagobiyane xa ethenga amabhaso.

UMasipala waseMnquma wawufudula ukhupha amagosa ukuze abe yinxalenye neendwendwe ezihloniphekileyo ngomhla wetumente.

Kwiminyaka emibini edlulileyo uMagobiyane, ongasebenziyo, uzibhaqe sele eyiqhuba eyedwa itumente ngenxa yokuba abanye abantu barhoxile ngaphandle kwesizathu. Kwaye lo nto uyichaza njengengxaki enkulu ngoba yenza akwabikho lulawulo luqinileyo xa kudlalwa itumente.

“Njengokuba besidlala ngoMgqibelo nangeCawe, phaya eMaxelegwini bekukho abantu abadala abasela utywala ebaleni. Lo nto andiyazi nokuba ithumela mfundiso ithini ebantwaneni,” utshilo uMagobiyane.

Uthi injongo yemidlalo kukubhekelisa abantwana kwiziyobisi nakwiindawo zeentselo ukuze kucutheke izenzo zobundlobongela. Kodwa akubonakali kufezekiseka oko kuba bekutshaywa intsangu ebaleni ngexesha kudlalwayo.

Ukwathi ibala labo libi, abanazipali bayaziboleka iipali kwezinye iilali xa kuza kudlalwa nangona benaye uMasipala.

UMagobiyane uthi ucela ukuncediswa ngurhulumente ukuze akwazi ukuphuhlisa imidlalo kwehle nezinga lolwaphulomthetho eNgqamakhwe. Itumente iphunyelelwe yiBhaka FC ebethe iBadule FC ngo’4-0 kumdlalo wamanqam.

IBhaka FC igoduke nemali eyiR1 500, indebe kunye neembasa zegolide ezilishumi elinesihlanu. IBadule FC yona ifumene iR600 neembasa zesilivere ezilishumi elinesihlanu.