Bavuma: Ndikonwabele ukudlalela eNewlands

Uvuyo lweProteas luye lalandelwa kukudana, njengokuba ikapteni yeProteas uHashim Amla eye wakhetha ukuwavala amangeno okuqala xa iqela lakhe lidinga imitsi emibini ukuze bafike kwimitsi eyi-629 eyenziwe yiNgilane. Emva kokuba iNgilane iqale amangeno esibini, kwisiqingatha sokugqibela sosuku lwesine, eNewlands, uTemba Bavuma ebesele egqibe imitsi yakhe elikhulu yokuqala kwiProteas. Kwesi sithuba uKagiso Rabada naye uye wangena wamncedisa ezintini.

UBavuma wenze eyona mitsi yakhe yaphezulu, oko wadlala iqakamba, kuba ufikelele kwimitsi elikhulu elinesibini engaphumanga. Yonke le nto uyenze phambi kotata wakhe. Kwaye ebedlala kwibala alithanda ngeyona ndlela. “ Bendingathanda ukuqhokra imini yonke yangoLwesithathu, ukuba bendikwazi,” utshilo uBavuma emva kokuba begqibile ukudlala ngoLwesibini.

“Kodwa ngenxa yokutshintsha komdlalo, bekubalulekile ukuba kwenziwe esa sigqibo, sokuba iqhubekeke iNgilane, ukwenzela ukuba sifune uthinti omnye nokuba babini,” wangeze ngokutsho. Mayela nethuba athe walifumana uBavuma, lokuba enze imitsi emingaka, eNewlands, uthe yonke le nto yenzeke kweyona ndawo ifanelekileyo.

“Ndazalelwa eKapa, kwaye uthando lwam leqakamba lakhulela apha. “Ukukwazi ukuba ndenze into entle ngolu hlobo kweyona ndawo ndiyithandayo, kuyenza ibeyinto ebukekayo kakhulu. Kodwa ndisanqwenela ukuya kudlala eWanderers.”