Baza kunyuka umnqantsa abaqeqeshi abatsha beProteas

Ekuqaleni kwale veki, intloko yeCricket South Afrika (CSA), uEnock Nkwe, ubhengeze igama likaShukri Conrad nelikaRob Walter njengabaqeqeshi beqela lesizwe abatsha. La madoda mabini athatha iintambo kuMalibongwe Maketa obexhuzula imikhala njengebambela emva kokuhamba kukaMark Bourcher ekupheleni konyaka ka-2022. UConrad noWalter batyikitye izivumelwano zengqesho zeminyaka eminye yonke kwiCricket SA – kodwa kulindeleke baqale umsebenzi wabo kwinyanga ezayo xa iProteas isamkela iWest Indies emidlalweni yovavanyo. Abaqeqeshi ababini baza kujongana nomsebenzi onzima kakhulu owokuvuselela iqela lesizwe loMzantsi Afrika leqakamba libuyele kwizinga elalikulo kwiminyaka eyadlulayo.

Ngumsebenzi lowo ongelulanga futhi ofuna ubambiswano phakathi kwabaqeqeshi, abadlali beqakamba nabalawuli ngokubanzi kwiikona zone zoMzantsi Afrika. Lo nto iza kuqala ngokuthi kuchongwe uKapteni ngabaqeqeshi okanye bagcine abakhoyo, uDean Elgar noTemba Bavuma. UNkwe uthe lowo ngumba abaqeqeshi ekufuneka bagqibe ngawo ngokwabo. “Kufuneka ndidibanise iintloko nabaqeqeshi ukuze ndive kubo into abayicingayo. Ndicinga ukuba kubalulekile ukubanika ithuba baxoxe nooKapteni ngendlela eya phambili.

Kunyanzelekile sizibophelele ngokupheleleyo kwisigqibo esakuthi sithathwe,” utshilo uNkwe. “Ukuba ooKapteni bacinga ukuba bangenegalelo kule minyaka emibini ezayo, sakuyiiqwalasela lo nto ngoba sifuna yonke into ihambe kakuhle. Asifuni into eza kumiliselwa iphinde idilizwe. Kufuneka sibazi ooKapteni abalandelayo ukuze sikwazi ukubanika inkxaso abayidingayo. Yiyo lo nto kufuneka sihlale phantsi sithethe – kodwa asifuni kuthi makubekho umntu ogxothwayo ngoba sifuna uzinzo eqeleni lethu,” utshilo uNkwe ethetha namajelo eendaba. Eyona nto ephambili ekufuneka yenziwe ngabaqeqeshi abatsha kukusa iProteas kwitumente yehlabathi eza kubanjelwa e-India ekuthambekeni kwalo nyaka.