Baza kuvan’amandla oosozoso kwitumente enkulu eDurban!

Phakathi kwezixikixa zamadoda aziwayo ziquka uMziwoxolo Barnabas, uChris Nguta obekhe watshatshela eMzantsi Afrika, uMzukisi Nodimkimfa, uKhakhathi Nemadzivhanani, uSizwe Mnqanqeni no-Abongile Bhele. Umfanekiso: Uthunyelwe

Umdlalo woosozoso, amadoda namanenekazi adlisela ngezoso (izihlunu zomzimba), awukaxhaswa ngendlela efanayo neminye imidlalo eMzantsi Afrika. Lo nto iye inyanzele oosozoso baqhekezelane ngaloo nto incinci abathi bayifumane kuloo mntu othe wanomdla wokubanika inkxaso. Kodwa kulo unyaka, abadlali abandakanyeka emdlalweni (Bodybuilding) KwaZulu-Natal, bekhokelwa nguMduduzi Green ongusozoso naye, bagqibe kwelokuba baququzelele itumente enkulu ekuza kuphunyelelwa kuyo imali eqikelelwa kwikhulu lonke lamawaka erandi (R100 000) elikhatshwa ngumnyobo omtsha wemoto. Itumente, ekuthiwa yiDurban Grand Prix Show, iza kuba ngomhla wesihlanu kwinyanga yeSilimela, eDurban, KwaZulu-Natal – enye yeendawo eziphambili kwicala lokuvelisa oosozoso eMzantsi Afrika.

Uphelile unyaka iitumente zemidlalo emininzi (kuquka neyoosozoso) zingasakwazi ukuqhubela phambi ngendlela eqhelekileyo ngenxa yeKhorona. Nangona kunjalo – kodwa wona umnqweno wokukhuphisana nabanye oosozoso usahleli kwaye kuza kushiyana oomama ukondla ngomhla omkhulu. Ikhulu lamawaka erandi (R100 000) yimali eninzi kakhulu futhi eza kwenza umahluko kulowo othe wayiphumelela. Ngaphezulu kwemali, kukho nemoto eza kufunyanwa ngophumelele emagqabini oza kuyisebenzisa iinyanga ezintandathu zonke. Yiyo lo nto kulindeleke itumente itsale izigantsontso zamadoda namanenekazi ezisuka kumaphondo olithoba oMzantsi Afrika nezivela kumazwe asebumelwaneni.

IMpuma Koloni, elelinye lamaphondo avelisa iintshatsheli emdlalweni woosozoso, kulindeleke ikhuphe oompondozihlangiwe bodwa abaza kuyimela ngomhla omkhulu kwiphondo laKwaZulu-Natal. Phakathi kwezixikixa zamadoda aziwayo ziquka uMziwoxolo Barnabas, uChris Nguta obekhe watshatshela eMzantsi Afrika, uMzukisi Nodimkimfa, uKhakhathi Nemadzivhanani, uSizwe Mnqanqeni no-Abongile Bhele. Onke la madoda abila esoma ezinkampini kwaye ikhona kuwo eza kuphakamisa igama leMpuma Koloni.