Bazolula ngemidlalo abagugileyo

Usuku lwayizolo ibilusuku olungafaniyo nezinye iintsuku. Abantu abadala bachithe imini yonke yayizolo bezonwabisa ngokudlala imidlalo eyahlukeneyo eJan Smarts Stadium ebiququzelelwe lisebe leNtlalontle eBuffalo City Municipality.

Lisondele eshumini inani lamaqela athathe inxaxheba kwizinto ezahlukeneyo eMonti, kwaye yonke le midlalo ihambe kakuhle. Umququzeleli wale midlalo eBuffalo City, uSiphokazi Lisani uthe: “Namhlanje seneGolden Games Festival apha eMonti ezidlala ngabantu abadala abaneminyaka eqala kumashumi amathandathu ukuya phezulu. Abantu abalapha basuka kwezi ndawo zethu apha eBuffalo City ezifana noMdantsane neQonce.

Apha sinayo iGompo Service Centre, Sinethemba Service Centre, Sisonke, Nceba, Akhanani, Prasa, Akhanya, iMasibonisane, iQhenge nePhilani. Mininzi imidlalo abayidlalayo apha. Senza oku kuba sifuna ukugcina abantu abadala besempilweni ngamaxesha onke.” Kule midlalo, iqela eliphumeleleyo lakuthi limele iphondo.

UNomhle Thembani uthe: “Ndihlala eNdevana, ndiyithanda kakhulu le midlalo ngoba isikhupha nasezingxaki zemizi. Kumandi ukudibana nabanye oomama.” Kanti yena utata obethatha inxaxheba uthe: “NdinguVelaphi Bhotomane ndisuka eDimbaza.

Iyasinceda le midlalo. Asikhuphisani, sidlalela ukolula imilenze nje.”