Chuma Adonis: Ndikulungele ukudlala igalufa yabahlawulwayo

Umdlali weGalufa waseMonti, uChuma Adonis

Linephupha lokuba ngumdlali weGalufa ohlawulwayo igatyana lomfana waseZiphunzane, uChuma Adonis.

Le ndedeba ikholelwa kwelokuba ikulungele ukungquzulana noompondozihlanjiwe emdlalweni weGalufa kwinqanaba eliphezulu.

“Iphupha lam kukuba ngumdlali weGalufa ohlawulwayo kunyaka ozayo. Ndaqala ukudlala igalufa ndineminyaka esixhenxe kuphela. Kudala ndikulo mdlalo, ndikholelwa ukuba ndikulungelele ukungquzulana namakhwenkwe amakhulu kulo mdlalo,” utshilo uAdonis.

UChuma Adonis, 21, uthi uthando lwakhe lomdlalo wegalufa lulo olwenze abe usekuwo ngoba awuxhaswa ngezimali njengeminye imidlalo kwindawo ahlala kuyo.

“Mininzi imicelimngeni esijongana nayo thina bantu abadlala iGalufa abaphuma kumakhaya angafumanga. Umdlalo weGalufa udinga imali kakhulu ukuze ubani aye phambili. Urhulumente noosomashishini abawuxhasi umdlalo wegalufa,” utshilo uAdonis.

Le ndedeba ihlabe ikhwelo koosomashishini basekuhlaneni, kwincoko neli phephandaba (I’solezwe lesiXhosa) ngelithi mabafake isandla kwimidlalo efana neGalufa neminye.

“Ndicela oosomashishini, ingakumbi abasekuhlaleni, ukuba bafake isandla kwimidlalo efana neGalufa neminye ngoba imidlalo iyasinceda thina lutsha ukuze sikwazi ukuhambela kude kwizinto ezifana neziyobisi nezinye izinto ezitshabalalisa ilizwe,” wongeze loo mazwi uAdonis.

Uyibulele kakhulu inkxaso ayinikwe lusapho lwakhe uAdonis, oogxa bakhe nabaqeqeshi ngamaxesha onke.

“Ndicel’ukuthatha eli thuba ndibulele abaqeqeshi bam, oogxa bam kunye nosapho lwam ngenkxaso abandinika yona. Iya ndikhuthaza kakhulu,” uvale ngalo mazwi uAdonis.