Ekugqibeleni, uSABC uza kuyisasaza ngqo imidlalo yeRugby World Cup!

Intsumantsumane ebiphakathi kwamajelo osasazo amabini, uSABC noMultiChoice, ide yasonjululwa ngosuku oluphambi kokuqala kwetumente yehlabathi yombhoxo. Ekuqaleni kwale veki, uSABC ukhuphe ingxelo ethi akazukwazi ukusasaza imidlalo yetumente yombhoxo ngenxa yemali eninzi kakhulu efunwa nguMultiChoice ukuze afumane amalungelo okuyisasaza. Kubekho isankxwe esenziwe ngabantu abalandela umbhoxo eMzantsi Afrika, ngoba abaninzi abakwazi ukubukela kuSuperSport TV (MulitiChoice) ngoba kufuneka babhatale kuqala phambi kokuba babukele. Ngamashumi amathathu anesixhenxe nesiqingatha ezigidi zerandi (R37.7-million) imali ebifunwa nguSuperSport ekuqaleni. Ukhale ngokungabikho kwemali uSABC othi imidlalo ayimenzeli mali.

Kodwa enye into akhale ngayo (uSABC) kukuba uMultiChoice utsale iingxoxo kwade kwasondela ixesha lokuqala letumente yehlabathi, loo nto iza kwenza kube nzima ukuba afumane iintengiso ezinokumceda abuyise imali abhatale ngayo amalungelo okusasaza imidlalo yendebe yehlabathi. Yonke into isonjululwe ngoku, uSABC kuthiwe uza kuyisasaza imidlalo yombhoxo elishumi elinesithandathu equka nowokuvulwa kwetumente ngomso ophakathi kweFrance neNew Zealand. “SinguMultiChoice, sifuna ukwazisa abantu ukuba sivumelene noSABC ngokusasazwa kwemidlalo yeRugby World Cup yonyaka ka2023. Yimidlalo engafikelela kwishumi elinesithandathu engasasazwa nguSABC,” utshilo uMultiChoice namhlanje emalanga.

Emini namhlanje, uSABC ukhuphe ingxelo ethi ukwenzile konke obekufunwa nguMultiChoice ukuze afumane amalungelo okusasaza imidlalo yeRugby World Cup ebanjelwe eFrance kulo nyaka. Emva koko, uMultiChoice ukhuphe ingxelo eqiniseka ukuvuma kwakhe. Noxa imali ekuvunyelenwe ngayo ingachazwanga – kodwa abalandeli bombhoxo baza kuvuya xa besiva ukuba baza kubukela AmaBhokobhoko xa ethathana neScotland emdlalweni wokuqala ngqo kuSABC ngeCawe. Imidlalo emininzi eza kuvezwa nguSABC yeyeqela lesizwe lombhoxo laseMzantsi Afrika. UMphathiswa weZemidlalo, uZizi Kodwa, ukubethelele ukunikwa kwabantu baseMzantsi Afrika ithuba lokubukela iqela labo ekuqaleni kweveki emva kokuvakala kokungavumelani kwamaqumrhu mabini ngamalungelo okusasaza imidlalo kaMultiChoice.