Idinga uncedo imbaleki yaseNgqamakhwe!

Imbaleki yaseNgqamakhwe uXolani Ganca

Ubom bunzima kakhulu kuXolani Ganca – kodwa njengaye nawuphi umntu ofuna impumelelo ebomini bakhe – uvuka ekuseni yonke imihla aye phambili.

UGanca yimbaleki eyaziwayo eNgqamakhe nakwiindawo eziyingqongileyo. Le ndedeba yaqala ukubaleka into ebhadlileyo ngo’1997, isaqhuba nangoku. Ukuba yimbaleki kwindawo efana neNgqamakhwe kunzima kakhulu ngoba akukho nkxaso ngokwasezimalini.

Lo kaGanca uthath’inxaxheba phantse kuyo yonke imigama emide apha eMpuma Koloni neminye ekwamanye amaphondo engathathi ntweni enjalo.

Ebefudula eyinxalenye yeqela laseGoli ekuthiwa yiGauteng Striders kuba ekhangela indawo enomnceda – ngoku ukreqele kwiqela elilapha eGcuwa kuba ekhangela indawo anofumana uncedo kuyo.

I’solezwe lesiXhosa lincokole nale mbaleki ngelizama ukuva kuyo ukuba izicwangciso zalo nyaka zihamba njani na.

Esi siququ selali yaseHlobo simanxada-nxada, silungiselela ugqatso lweembaleki oluzakube luseBhayi kwezi nyanga zizayo.

“Unyaka ophelileyo ubumhle kakhulu kum. Ndiqhube kakuhle kwiWeirs Fun Run nakwiChris Hani Marathon – ndifumene iindawo eziphambili kuzo zombini. Kukho ne-Oceans Marathon ezakube iseKapa endifuna ukuya kuyo. Ndinethemba lokuqhuba kakuhle nakuzo. Akululanga kum – kodwa ke ndiyazilungiselela.” utshilo uGanca.

Ethetha ngobunzima ajamelene nabo njengembaleki eNgqamakhe, uGanca, uthe: “Eyona nto yenza kubenzima kum kukungafumani inkxaso. Ndithetha nawe nje andinazo iiteki zokubaleka, lo nto yenza kubenzima nokuzilungiselela ngoba ziphelile ezi bendinazo. Oosomashishini balapha babane bethembisa nje kodwa kungade kubekho nto bayenzayo. Ukuba bendisebenza ngekungcono.”

Nangona kunjalo, uXolani Ganca, uzimisele ukuqhubela pambili nokubaleka ngoba yeyona nto ayithandayo.

Uzixelele ukuba ihambo nzima ayisoze imophule umoya kwaye uncedo uyakulufumana esiya phambili.