Ikhululekile kwiingxaki zemali iSascoc

Umbutho ojongene ne-Olimpiki eMzantsi Afrika obukade usengxakini yemali, uhlangulwe yiNational Lotteries Committee (NLC). Kanye phambi kokuba iqale imidlalo ye-Olimpiki ezakuqhutyelwa eRio kwinyanga yeThupha.

ISascoc ibhengeze ukuba ifumene inkxaso yemali ezizigidi ezingamashumi asixhenxe zeerandi [R70-Million] esuka kwiNLC, le mali izakuncedisa uMzantsi Afrika kumaqela esizwe azakuya kule midlalo yehlabathi. Iingxaki zemali ezambethe lo mbutho ujongene nabadlali be-Olipmiki ziqale ukuvakala kunyaka ophelileyo. Kuye kwanyanzeliswa ukuba lo mbutho unciphise iindleko ungasindleki midlalo kakhulu njengeminyaka edlulileyo.

Umongameli weSascoc uGideon Sam uvumile ukuba bebephantsi koxinizelelo ngokwezimali, kodwa ngenxa yenkxaso esuka kwiNLC ngoku bazakukwazi ukumelana neendleko zokuya eRio.

“Besesiqala ukuba nexhala ngoku, xa ndithetha inyani ndiyavuya ngoku xa siza- kukwazi ukuya eRio bekukho amathandabuzo ngokuba amalungu ethu angaya eRio,” utshilo uSam. “Ngokwesiqhelo bezisakuya nakwi-IOC eyongamele i-Olimipiki kwihlabathi ukuba isincedise. Ngoku izinto besizenzela ngaphakathi kuba singafuni ukuhlazeka.“Kufuneka unyaniseke kuba xa kungekho ncedo luvelayo akukhonto ungakwazi ukuyenza ngaloo nto,” utshilo uSam. Le mali iza- kusetyenziswa kwiqela loMzantsi Afrika kwimidlalo ye-Olimpiki eRio, amaqela afana neqela labo bakhubazekileyo aphakathi kwalawo azakuxhamla.

“I-NLC ibisoloko inikeza inkxaso imiyaka emithandathu, siyaqhubekeka nokusebenza kuba bebesoloko besinceda,” utsho uSam. Imbaleki, abadlali abadadayo nabo bazakuxhamla kakhulu kule mali.