Imbaleki yaseDutywa idinwe kukushiya abantu ngoku idinga umntu enokukhuphisana nayo

Imbaleki yaseDutywa idinwe kukushiya abantu ngoku idinga umntu enokukhuphisana nayo. Umfanekiso: Anele Raziya

Imbaleki
yasDutywa, uYanga Malusi, ixelele iimbaleki zaseMnquma naseMbhashe okokuba uya kuyeka
ukuthatha inxaxheba kwiSpargs SuperSpar 5KM Fun Run mhla washiywa yenye yazo. UMalusi,
ongenantanga eMnquma naseMbhashe, uphumelele umdyarho weembaleki oxhaswa
nguSpar ityeli lesihlanu iiminyaka ilandelelana eGcuwa. Le mbaleki ebalekela
iqela ekuthiwa yiZwelonke Athletics Club ithe khange ifumane bunzima ngethuba ibaleka
umgama oyi-5KM. 
“Khange
ndifumane bunzima bungako koogxa bam ebendikhuphisana nabo. Ibingumoya eyona
nto endisokolisileyo, ngakumbi ngexesha ndisiya entanjeni,” utshilo
uMalusi. Iikhilomitha ezintlanu ezibalekiweyo ziqale koSpargs SuperSpar zayo
kuqhina
eButterworth
College
ezinze ngaphandle
kwidolophu yaseGcuwa.

UMalusi
uwukhokele uqala umdyarho kwaye wayokuwuvala esabaleka phambili yedwa. Kwimidyarho
emine eyahlukeneyo ebanjwa rhoqo ngonyaka eGcuwa, uMalusi uyiphumelele yonke
eyiphinda-phinda engaphikiswa nayenye imbaleki kwiminyaka emihlanu edlulileyo. Nangona
kunjalo, akazimiselanga ukuyeka ukuthatha inxaxheba kwi5KM ngaphandle kokuba
kubekho imbaleki emqhumisela ngothuli. “Mhla kwabakho imbaleki
endishiyileyo kulo mdyarho, ndawuze ndiyeke ubaleke kuwo,” uvale ngaloo mazwi
uMalusi weZwelonke Athletics Club.

UMalusi
ufumene imali engamakhulu amathandathu eerandi (R600) ngokuphuma kwakhe
kwindawo yokuqala; kwindawo yesibini yanguMbali Hashe obalekela iNedbank
Athletics Club ogoduke neR400 ze uZukile Vellem weHlazo Athletics wafumana
iR300. Kwiziphumo zabasetyhini: iimbaleki zeRoyal Striders Athletics Club,
Asathi Mvalo uphume kwindawo yokuqala ugoduke neR600, logama uEndinako Mndayi
ephume kwindawo yesibini wafumana iR400 ze uXoliswa Bici wazifumanela
iR300.