Imbethimanqindi yaseMdantsane esakhulayo ifundisa ulutsha ngokubaluleka kwezemidlalo

Namhlanje uAbelo Tokhwe, encediswa ngumphathi wakhe, uLindile Velem, okwangumphathi weRising Shine Boxing Club, ebebambele itumente yamanqindi kwiholo leCawe. Umfanekiso: Pedro Mapelo/ANA

Imbethi
manqindi yaseMdantsane esakhulayo, uAbelo Tokhwe, iqokelele ulutsha ukuze
lukhule lisendleleni elungileyo. UTokhwe, owaqala ukubetha amanqindi ngo-2012
emva kokungafumani inkxaso esengumdlali webhola ekhatywayo, wenze iimpazamo
eziliqela esemncinane – kodwa ngoku uthathe isigqibo sokufundisa abantwana
abasakhulayo emanqindini kwaNU 1, eMdantsane – apho ahlala khona ukuze
bangangeni ezintweni ezinokubeyelisela. Namhlanje uTokhwe, encediswa ngumphathi
wakhe, uLindile Velem, okwangumphathi weRising Shine Boxing Club, ebebambele
itumente yamanqindi kwiholo leCawe.

UTokhwe
uxelele I’solezwe lesiXhosa okokuba ufuna ukuxelela abantwana ngokubaluleka
kokuziphatha kakuhle nendima ethi yenziwe yimidlalo ekukhuleni komntu. “Ndikhule
ndingaxhaswa emdlalweni ebendiwudlala. Ndayidlala ibhola ekhatywayo – kodwa
zange ndayifumana inkxaso ekhaya. Ndithe kodwa ndakufika apha emanqindini,
izinto ziye zatshintsha. Ndifumene uthando nenkxaso. Sendilapha ngoku ngenxa
yenkxaso endiyifumene kubaqeqeshi bam. Ekhaya babekhala besithi le nto
inobungozi; babengazi okokuba ngenye imini iya kubutshintsha ubomi bam.
Zitshintshile izinto ngoku,” utshilo uTokhwe.

“Ngale
tumente sinayo, ndifuna kubekho utshintsho kule ndawo sihlala kuyo. Ndiyazi
ukuba kukho intetha ethi: Ukuze utshintshe abantu, kufuneka kutshintshe wena
kuqala. Imidlalo yaqoqosha isimilo sam, yatshintsha ubomi bam ndatsho
ndangumntana oyithobelayo imithetho. Ndiyazi ukuba abantwana bakhuliswa
ngamakhaya ohlukeneyo. Abanye bakhe bagxothwe nasezikolweni ngenxa yokungakwazi
ukuziphatha kakuhle. Nam
ndandingomnye wabo ngenxa yemeko endandikuyo – kodwa emanqindini ndafundiswa
ukuthobeka nokucela uxolo xa ndonile,” uvale ngaloo mazwi uTokhwe okulindeleke
alwele intshinga yeMpuma Koloni kwinyanga ezayo.