Impi: zemk’ iinkomo magwalandini!

ABafana Bafana phambi kokudlala neGhana noLwesine kule veki. Umfanekiso: Safa

Bamthiya igama abazali bathi nguSiyamthanda Kolisi
Bamthatha aboMzantsi bamsokolisa.
Wazithwala iiBhokhwe, wazisa eJapan
Babuya nendebe yodumo kwelaseJapan

Ukuba ibingenguye ngeyinguThulani
Gxebe ndilibele ukuba lowo nguHlatshwayo,
Umkhokeli weqela lelizwe lebhol’ ekhatywayo.
Sithule nje sijongile, kodwa sithi qhubani!

Zekani mzekweni, nilandele nantso inkwenkwezi
Iqaqambile, ihlonitshwa nditsho nalihlabathi.
Sifo sini na esi sakho Bafana Bafana?
Liphi na igqirha lokolatha indlela, livale umkhondo.
Liphi na inyange lokuyala, liqeqeshe la makrwala?

SAFA, safa isizwe, nithuleleni?
Hlomani nihlasele, aniboni yimpi le?
Liyaphela ibhola lethu, nithule nibukele ni?
Sifuna iimpendulo, makudede amashwa!!