INgubezulu Primary School igxeleshe impumelelo kwiKay Motsepe!

UNomakwezi Dlali nabadlali besikolo sakhe, iNgubezulu Primary School. Umfanekiso: Uthunyelwe

Esinye sezikolo eziphambili eTsomo kwicala lezemidlalo, iNgubezulu Primary School, siya emidlalweni sigxeleshe enye impumelelo ngempelaveki emidlalweni yeKay Motsepe Championship. Le yitumente yezikolo enike okokuqala abantwana abaneminyaka elishumi elinambini ukuya kwishumi elinesine (abangamantombazana) ithuba lokukhuphisana nokuziqaqambisa kwibhola ekhatywayo. Kwiveki ephelileyo, amaqela amantombazana adlala ibhola ekhatywayo phantsi koomasipala abaphantsi kweChris Hani Municipality ebedibene. INgubezulu yaseTsomo, ephantsi komasipala waseNtsika Yethu, ibuye imisila iphezulu emva kokuba ibethe iqela lase-Enoch Mgijima Municipality kumapenela.

Zonke izithili zeMpuma Koloni (oomasipala) ziza kudibana eNtsika Yethu Municipality – apho kuza kube kusilwelwa imali elikhulu lamawaka erandi (R100 000) ngamaqela abantwana abancinane ngoMgqibelo. Umthetho wayo iKay Motsepe ibidlalwa ngamaqela amakhwenkwe aneminyaka ephaya kwishumi elinesthoba – kodwa kulo unyaka, kuye kwahlonyelwa amaqela ebhola amantombazana aselula. UNomakwezi ‘Kwesta’ Dlali, oqeqesha iNgubezulu Primary School eza kumela iChris Hani Municipality, uthe ukuba abantwana bakhe bangaphumelela ngempelaveki, bangavuya kakhulu ngoba ibhaso lingenza umahluko omkhulu.

“Ukuba bangaphumelela ibhaso elikhulu abantwana, ingayinto enkulu kakhulu kuthi futhi kungatsho utshintsho kwisikolo saseNgubezulu Primary. Sisikolo esiphuma ezilalini esi. Kunzima kakhulu ukufumana inkxaso eyoneleyo ebazalini ngoba ayingeni kubo kwale yamantombazana adlala ibhola. Lo nto yenza kube nzima nokubathengela izihlangu zokudlala ibhola. Abantwana bakhaba ibhola ngeenyawo. Ukuba bangaphumelela, ndingathi uThixo uyakwazi ukuphendula ngoba ndingatsho ndikwazi ukubafumanela izinto abazidingayo,” utshilo uDlali olelinye lamatshantliziyo kwezemidlalo eTsomo. Noxa abantwana bakhe bengenawo namabala aphucukileyo – kodwa baza kuya emidlalweni befuna ukuphumelela.