Iphume phambili iMpuma Koloni kwiSANABO

Iqela lamanqindi leMpuma Koloni, i-Eastern Cape Amateur Boxing Organisation (ECABO), libonakalise ubunganga kwimidlalo kazwelonke i2016 SANABO Elite Championships.

Eli qela lithathe apho beliyeke khona kunyaka ophelileyo, liqokelela iimbasa zegolide ezininzi ukogqitha naliphi na iqela ebelithatha inxaxheba kule midlalo.

Kwimidlalo yamagqibela kankqoyi kumanina, uThobela Nyanda, ubuye nembasa yeGolide kumyinge we-48kg ngokuthi abethe angqengqise uMoote Lemogang wakwiphondo leNorth West kumjikelo wokuqala. Kumadoda iimbasa zegolide zephondo zize noSiyabulela Mpongose, Mzwabantu Mbhexeshi.

Umbutho olawulayo kwabangahlawulayo, iSouth African National Amateur Boxing Organisation, ibikwabhiyozela iminyaka engamashumi amabini anantlanu yasekwa le midlalo.

Olu khuphiswano belusisikhumbuzo semidlalo yokuqala eyayibanjelwe kwiphondo laseMpumalanga kwidolophu iSecunda ngo-1991. Phakathi kwamagqala aseka lo mbutho singabalula uSoon Pretorius, Mabuti Gwavu, Koko Godlo, Makhaya Filita, William Sitole nabanye.

Kubaqeqeshi ababhexeshe imikhala kulo mbutho singabalula uDan Bushney, Lennox Boyboy Mpulampula, Johan Bothma no-Andreas Bodu. Ngelixa iimbethi-manqindi eziye zamela lo mbutho kwimidlalo ye-Olimpiki ziquka ooMasibulele Makhephula, Theo Modise, Irvin Buhlalu , Soon Botes, Classius Baloyi noPhillip Ndou.