Iqakamba yabasetyhini kwimidlalo yeCommonwealth

Umbutho olawula iqakamba kwihlabathi i-International Cricket Council (ICC), uyalixhasa iphulo lokufakwa kweqakamba yabasetyhini kwimidlalo yeCommonwealth ezakubanjelwa eThekwini ngo-2022.

Kulandela ingcaciso ibisenziwa yiCommonwealth Games Federation, i-ICC ithathe isigqibo sokuba ifake isicelo kungene imidlalo yeqakamba yabasetyhini kwimidlalo yeCommonwealth ezakuba seThekwini ngo-2022.

Le nto izakunika abadlali basetyhini ithuba lokuba babonakalise italente yabo kwiqonga lehlabathi, kwaye bazakutsho bavele kukhuphiswano olukwinqanaba eliphezulu.

Ngoku i-ICC iza kusebenzisana kakhulu nombutho oququzelela imidlalo yeCommonwealth ukuqinisekisa ngokufakwa kweqakamba kwinkqubo yemidlalo, kwaye kulungiswe nendlela oluza kuhamba ngayo ukhuphiswano.

Inkomfa yaminyaka le ye-ICC ibiqosheliswa ngoMgqibelo, e-Edinburgh. Le nkomfa ibinosihlalo wayo uShashank Manohar. Uthethe wenjenje: “Ibhodi ithathe isigqibo sokuba ixhase ukufakwa kweqakamba yabasetyhini kwimidlalo yeCommonwealth yonyaka ka-2022.

Lonto iza kwandisa imbonakalo yalo mdlalo ebantwini kwaye yenzele abadlali beqakamba basetyhini amathuba babonwe.”Kuvakaliswe ukuba kuza kubakho indibano ngokuba kufakwe iqakamba kwimidlalo ye-Olimpiki kwilixa elizayo, kodwa isigqibo siza kuthathwa ekuzeni kuphela kwalo nyaka.

Eyona nto kulindeleke ukuba yenzeke ukubheka phambili kuza kujongwa umsebenzi owenziwe yikomiti ebekwe kunyaka ophelileyo ukuza kuthi ga ngoku.

Ingqonyela ye-ICC uDavid Richardson uthe: “Eli lithuba elihle lokuba umdlalo weqakamba uzibonakalise kwiqonga lehlabathi, ngokwezigaba zalo mdlalo.”