Isebe liphise ngezixhobo zeR2.7-m ezikolweni zeMpuma Koloni

UMphathiswa weZemidlalo kwiphondo leMpuma Koloni, uNonceba Kontsiwe, uphise ngempahla zemidlalo eMthatha kutshanje. Umfanekiso; DSRAC

Kuncedile ukufika kwetumente yehlabathi yomnyazi eMzantsi Afrika kwatsho kwaxhamla amaqela amaninzi nezikolo kwizixhobo zemidlalo ezikhutshwe lisebe leZemidlalo kwiphondo leMpuma Koloni. Ngamashumi amathandathu amaqela omnyazi nezikolo ezingamashumi amabini anesibhozo ezifumene iikiti, iibhola nezinye izinto ezityabule isebe imali engaphaya kwezigidi ezibini zerandi [R2.7-million]. UMphathiswa uNonceba Kontsiwe unike izikolo iipasela zazo ngethuba ejikeleza nendebe yehlabathi kwizithili zosibhozo [eziquka oomasipala abambaxa] zeMpuma Koloni ebambisene neNetball South Africa.

Ethetha neentatheli eMthatha kutshanje, uMphathiswa uvumile ukuba zisekhona iindawo ezisilelayo kwiphondo lakhe kwicala lophuhliso lomdlalo womnyazi watsho esithi isebe lakhe linesicwangciso sokuqala inkqubo entsha kraca eza kufunqula umnyazi, ngakumbi ezilalini. Ngokutsho kwakhe uMphathiswa, isebe lakhe liza kuyiphehlelela inkqubo yophuhliso ungaphelanga lo nyaka ezilalini – apho kukho amaqela angekho phantsi kwemibutho yomnyazi.

‘Sibone kufanelekile ukuba siphise ngezinto zokudlala umnyazi ngeli thuba kujikeleza indebe yehlabathi,’ utshilo uMphathiswa kutshanje. ‘Oku sikwenzileyo lilifa lendebe yehlabathi ejikeleze izithili noomasipala bethu abakhulu apha eMpuma Koloni. Sizama ukuhlangabezana nengxaki yamaqela omnyazi nezikolo ezingenazo izixhobo. Sicinga ukuba impahla exabise imali engaphaya kwezigidi ezibini zerandi [R2.7-million] iza kuwenza umahluko.

‘Emva kongenelelo lwethu silisebe, sinethemba lokubona abantwana abaphuma ezilalini bekhula emdlalweni womnyazi bade bamele iqela lesizwe,’ utshilo uKontsiwe. Phakathi kwezikolo exhamlileyo eziphantsi kwe-O.R.Tambo Municipality ziquka uMqikela S.S, uJongibandla, iMilan P.S, iSobaba S.S, iGwebinkumbi S.S, iLudaka S.P.S, iMfinizweni J.S.S, uMswakazi J.S.S, Eludidi J.S.S, eCetshwayo, Ekuphumleni J.S.S, eJongintaba J.S.S, eJongintaba S.S.S nezinye.

Utitshala saseLusikisiki ekuthiwa yiMfinizweni J.S.S, uMnu. Sicelo Mguca, uvuye kakhulu emva kokuba isikolo sakhe ziphiwe ikiti nezinye izinto lisebe lezemidlalo eMpuma Koloni. ‘Ndinomntana olapha eMthatha owabiwa esikolweni sethu ngenxa yokubaleka kakhulu. Isikolo sethu siphiwe izinto zokubaleka. Yeyona nto esigqwese kuyo ukubaleka kwaye sesisuka emidlalweni kazwelonke. Ezi zinto siziphiweyo ziza kubakhuthaza kakhulu abantwana bethu ngoba bayasokola. Umdla wokudlala uza kufunquka xa kukho izinto ezifana nezi,’ utshilo uMnu. Mguca.