Isezandleni zabantu abatsha iSouthern Kings

Abaphathi abatsha abakhokelwa nguLoyiso Dotwana bathembisa ngokutshintsha izinto emva kokuthenga iSouthern Kings kwiveki ephelileyo Umfanekiso: Kings/Twitter

Iqela lombhoxo laseMpuma Koloni ekuthiwa yi-Isuzi Southern Kings lisezandleni ezitsha emva kokuthengwa liqumrhu loosomashishini.

Umbutho olawula umbhoxo, iSA Rugby, ingqinile okokuba ngokwenene iKings ithengiselwe iqumrhu labucala kwiveki ephelileyo.

Igama lequmrhu elithenge izabelo kwiKings ezikumashumi asixhenxe anesine (74%) yiThe Greatest Rugby Company. Amashumi amabini anesithandathu ezabelo aza kugcinwa yiEastern Province Rugby Union.

Abanikazi beGRC ngoosomashishini abaziwayo abaquka uLoyiso Dotwana, uGary Markson, uRory Stear, uKenny Govender noVuyo Zitumane.

Emva kokuxikixwa kweKings ziingxaki zolawulo oluhesheheshe nokuphathwa kakubi kwezimali – iSA Rugby yaluthathela kuyo ulawulo ukusukela ngo2015.

Ukuthengwa kweSouthern Kings kuvakele phambi kokusongwa konyaka ophelileyo, kodwa kuye kwanyanzeleka okokuba kulindwe isigunyaziso kwiSaru elawula umbhoxo eMzantsi Afrika.

“Ukuthengiswa kweqela kugqityiwe. Iqumrhu (GRC) elithenge iKings liphethwe ngabantu abaziwayo eBhayi, abanomdla wokukhulisa umbhoxo futhi abafuna impumelelo. Bakwezoshishino eMpuma Koloni futhi bakwazi ngokupheleleyo okwenzekayo endaweni yabo. Eli linyathelo elibaluleke kakhulu esicinga ukuba liza kuwufunqula umbhoxo,” itshilo ingqonyela yeSaru, uJurie Roux.

Intloko yeGRC, uMnu. Dotwana uthethe wenjenje: “Emva kokulandela yonke imigaqo elandelwayo xa ubani ethenga iqela lombhoxo, sithe masiqinisekise ukuba iKings isezandleni zabantu balapha. Sivene ngalo nto kuba yinto efanelekileyo. Singabantu abawuthandayo umbhoxo, futhi abayaziyo iMpuma Koloni nendlela abantu abawuthanda ngayo umbhoxo. Siza kuqinisekisa ukuba iKings iyaphumelela”.

Umongameli we-EPRU, uAndre Rademan, ukwamkele ukuthengwa kweqela.

“Ibe nzima kakhulu le minyaka mithathu igqithileyo embhoxweni weli phondo kodwa ukonyulwa kwesigqeba esitsha esilawulayo nokuthengwa kweKings kusinika amandla okuya phambili, sonwabile,” utshilo uRademan.