Isikolo saseGcuwa siphiwe ibala elitsha nguMultiChoice!

Isikolo saseGcuwa, iButterworth High School, sakhelwe ibala lemidlalo nguMultiChoice. Umfanekiso: Pedro Mapelo/I’solezwe lesiXhosa

Uncumo belubhalwe ebusweni ebantwaneni nakootitshala baseButterworth High School, eGcuwa, emva kokuphiwa ibala lemidlalo entlobontlobo nguMultiChoice. Ibala lemidlalo elakhiwe ngendlela yale mihla linikwe isikolo ngokusesikweni emsithweni obuzinyaswe ngamagosa aphezulu wakwaMultiChoice ekhokelwa nguNksz. Tumi Masekela, uNksz. Nonceba Kontsiwe (uMphathiswa weZemidlalo eMpuma Koloni), iinqununu neetitshala zezikolo zaseGcuwa. Imidlalo eza kudlalwa ebaleni elitsha yibhola ekhatywayo, ibhola yomnyazi nehoki.

Ethetha emsithweni, uTumi uthe into ephambili kuMultiChoice kukubona iindawo zabantu ziphucukile. “Sifuna bonke abantwana bafumane amathuba ebomini babo,” utshilo uTumi. “Loo mathuba akunyanzelekanga abe seGoli, sifuna abekhona apha ezilalini. UMultiChoice ukulungele ukusebenzisana nabantu ukuze kwakhiwe iindlela ezinokuqinisa uphuhliso lwemidlalo.

“Nasi isipho enisiphiwa nguMultiChoice. Sicela nisikhathalele nisikhusele. Sesivile ke ukuba kukho imidlalo emitsha apha eGcuwa eza kudlalelwa kweli bala. Kumnandi ngoku ngoba abantwana baza kuqeqeshwa kwibala elisemgangathweni ophezulu. Sakhe amabala ezikolweni ukuze abantwana bakwazi ukudlala kulo. Le yindawo eza kuvelisa iinkokeli nabadlali abaza kuqaqamba kwilixa elizayo,” utshilo uTumi.

Inkokeli yabafundi neqela lomnyazi, uLona Goniwe, ulwamkele ngovuyo ibala eliphiwe isikolo sakhe watsho ebulela uMultiChoice. “Siyayibulela into esiyenzelwe nguMultiChoice ngoba isikolo sethu siza ukubuyisa isidima saso. Siqinisekile ukuba ibala esilakhelweyo liza kuvelisa abadlali abaqaqambileyo. Ukuzinikela kootitshala bethu kwezemidlalo, kusinika ithemba lokuvelisa abadlali abasemgangathweni ophezulu futhi abaza kusimela elizweni liphela,” utshilo uGoniwe. Naye uMphathiswa ulibulele igalelo elenziwe nguMultiChoice watsho ecela abantu baseGcuwa ngelithi ibala abaliphiweyo mabalisebenzise kakuhle futhi balikhusele.