Izindululo ze-IBA zidala isankxwe emanqindini

Ingqungquthela yombutho wamanqindi kwihlabathi nobufudula ungowabangahlawulwayo * -AIBA, eSwitzerland, ephele ngomhla wokuqala kule nyanga yeSilimela ize nezindululo ezininzi ezikhulisa lo mbutho kwihlabathi.

Esona sibangele kubetha bethane iintetha sesokujika umqulu ongu-3J kumgaqo-nkqubo walo mbutho.

Esi siphakamiso sivumela imibutho elawula amanqindi kumazwe ngamazwe ukuba avumele iimbethi manqindi ezikudidi labahlawulwayo ukuba zibandakanywe kumaqela athabatha inxaxheba kwimidlalo ye-Olimpiki.

Esi siphakamiso nesifumene umyinge wamashumi alithoba anesihlanu ekhulwini (95%), siqala ukusebenza kwii-Olimpiki zalo nyaka eRio, eBrazil.

Kukho itumente elungiselelwa izithuba ezingamashumi amabini anesithandathu zabo bangakhange bakwazi ukufumana indawo eya eRio.

Le tumente izakuba ngomhla wesithathu ukuya kowesine kule nyanga izayo eVenezuela, izakuquka iimbethimanqindi ezihlawulwayo. Oku kungavalela iimbethimanqindi ezinekamva.

Ingaba esi sigqibo sokudibanisa abakwizinga elirholayo nabo balwela nje ukubunganga kwiqonga elinye busibeka phi ke?

Kwaye yintoni etshintshe ingqondo zamalungu ombutho we-AIBA? Makhe siyihle amahlongwane, sizame ukuthungulula nakwabo kusebusuku.

Kumakhasi anyakenye ndikhe ndamemelela ukudityaniswa kwemibutho yamanqindi nokubunjwa kombutho omnye, ndikhomba umbutho olawula ibhola kweli njengomzekelo esinokusika ifolo kuwo.

Enye yezizathu ezibekwayo ngulo mbutho njengempembelelo yesi sigqibo ngulo ungentla.

Ndiyakuqhwabela ukubunjwa kombutho omnye kwilizwe elinye, ndiyayixhasa lo ngcamango kodwa ndinentandabuzo ngendlela ethathiweyo. Umdlalo we-Olimpiki ngumdlalo oyibhakane kuyo yonke imbethimanqindi esakhulayo nethembisayo.

Ezi mbethimanqindi zizila izinto ezininzi zizama ukuba zibekwinqwelo moya eya kwelo zwe lisingathayo, eyona njongo enkulu kukubuya igaxele iimbasa ezizifumana kule tumente.

Inqanaba lesibini nangona kukho ukubetha bethana kwezimvo, kukuba ezi mbethi manqindi zilawule ihlabathi eqongeni zibeziinjinga zehlabathi ezinodumo.

Kwezi mbethi manqindi ungabala kuse, kodwa ukukhankanya nje abambalwa, Mohamed Ali, Kennedy McKinney, Varsil Lomachenko bonke babeneembasa zeOlimpiki babuya benza imihlola beqengqa ugodo kwihlabathi, bazinjinga zehlabathi ezidumileyo.

Nalapha ekhaya unoHawk Makhephula, Phillip Ndou noLudumo Galada nangona bebengenazimbasa kwi-Olimpiki, kodwa nje ukuthathatha inxaxheba kwabangela ukuba bagqugqise kwihlabathi.

Ngamanye amazwi, eli lelona zinga liphezulu lokukhuthaza abo bakudidi lwabangahlawulwayo kwihlabathi.

Kulapho bafunda khona imikhwa namaqhingana asetyenziswa kwihlabathi ebutsheni bomdlalo wabo.

Iqonga labo elilandelalayo kukuba bangene kwinqanaba lokuzisa iintshinga zehlabathi ezihloniphekileyo nokugxotha ikati eziko.

Bambi bakubona oku njengephulo lika AIBA lokurhweba abatyali zimali ngokukhawuleza kungajongwanga zonke iinkalo zokuphucula lo mdlalo. Abanye bathi kulapho bazakukhula bexhuma aba bakudidi elingahlawulwayo.

Ndingaphesheya kakhulu ekudityweni kwabadlali abakudidi labangahlawulwayo nabo bahlawulwayo kwi- Olimpiki.

Masiwagcine la manqwanqwa ehlukene kuba aneenjongo ezahlukeneyo nezinokuba nomtsalane ngokwahlukana.

Oku ke ndingqinelwa nangoomakad’ebona kulo mdlalo abajengomthelekisi ophume izandla eMelika uDon King nembethi manqindi eyayiqengqa ugodo uMike Tyson.

Umbuzo ngowokuba sizakubaphi na isidima sabo bakweli nqanaba xa bathe bathwaxwa ngabo bangarholiyo, kuba imijikelo emithathu izakuba yinto enika abakudidi oluhlawulwayo ubunzima obukhulu kuba abayiqhelanga. Masithembe ukuba ikhona indlela ezakwenza umzi, noko uyeke ukundumzela.

Amanqindi aseRio azakubanomdla kumntu wonke kuba sifuna ukubona ukuba la manqwanqwa mabini azakwenza njani na eqongeni. Indaba yotyelo ayikholi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!