Kubaliswa imbali yaseCala kwincwadi entsha

Ukubhalwa kwencwadi entsha echaza imbali yemidlalo kwindawo yaseCala kumasipala waseSakhisizwe kubonwa njengesiqalo ekuphuculeni imidlalo yale ndawo ngabahlali.

Le ncwadi intsha enesihloko esithi: ‘Where is this place and who are they’?, ingembali yemidlalo eSakhisizwe, ukususela ngo-1950.

Le ncwadi engundabamlonyeni ibhalwe ligqala lebhola ekhatywayo, uTimothy Toti, elingumhloli kwezemfundo eCofimvaba, ichaza yonke into eyayisenzeka kwibhola ekhatywayo neminye. Ngokomlomo kaToti, le ncwadi uyibhale ngenxa yokukhathazwa yindlela elihle ngayo izinga lemidlalo eSakhisizwe, ingakumbi eCala.

“Ngale ncwadi ndifuna ukuvuselela izazela zoluntu lasezilalini malunga nokubaluleka kwemidlalo.

Ndikhumbuza abadlali abadala, ndikwarhalisela ulutsha ngobumnandi nobuncwane obabukho ngamaxesha akudala kusekho iiMighty Blues, Highlanders, Xhalanga Blues neGolden Stars. Ngelo xesha iMthatha Bush Bucks, zazimane zizodlala eCala, sineqela elikwiTranskei Soccer League, sihlonitshwa yiMpuma Kapa iphela,” utshilo uToti.

Akhona namanye amagqala athabathe inxaxheba kuphando lwale ncwadi afana noNoyaya Malafu, nabanye, anolwazi oluthe gabalala ngemidlalo yale ndawo.

Lo kaToti uqeqeshe amaqela amaninzi aquka iYoung Brazillians yaseCala edlala kwiSakhisizwe Local Football Assocciation(SLFA), uthi le ncwadi lilifa lezizukulwana zaseCala.

odwa.mbalo@inl.co.za