Kugxekwa iBorder Rugby ngokungabikho kwaboncedo lezempilo ebaleni

Umdlali owonzakeleyo weBlack Eagles,uAsemahle Velaphi exhagwe ngugxa wakhe uEric Dayimani noSinethemba Kaweni oyinxalenye yabaphathi beliqela.Kunyanzeleke bamxwaye ngokwabo ngenxa yokungabikho zixhobo zokumfunqula. Umfanekiso: Lukhanyo Engilane.

Ukungabikho kwaboncedo lokuqala kunyanzelise ukuba uchithwe uphakathi umdlalo wokugqibela weSuper League obuphakathi kweSwallows neBlack Eagles. La maqela angquzulene ngoMgqibelo emdlalweni obusePolice Park kumdlalo obubanda ngenxa yemvulu ibisina. Lo mvula yenze kwamtyibilizi kwatsho konzakala kabuhlungu umdlali we-Eagles, babe bengakhali ndawo aboncedo lokuqala. Emva kokuzama ithuba elide kuzanywa ukumnceda, aye avumelana amaqela ukuba mawuchithwe umdlalo. Omabini amaqela agxeka iziphathamandla zeBorder Rugby ngesi sehlo. Umqeqeshi we-Eagles, uSivuyile Moshani, uphefumle wenjenje: “Bekungamelanga udlaliwe lo mdlalo ngaphandle kwaboncedo lokuqala. Umdlalo wombhoxo uyingozi ingakumbi xa kunetha. IBorder bekumele iqinisekisile ukuba bakhona aboncedo lokuqala phambi kokuba uqale.”

Ukanti ugxa wakhe kwiSwallows,uNtando Kebe uthe: “Ayikho ntle indlela ophele ngayo lo mdlalo. YiBorder emele ukuqinisekisa ukuba ikhona yonke into eza kudingwa ngabadlali phambi kokuba uqale umdlalo. Sifike ngethuba ebaleni thina ne-Eagles.” ISwallows iyikhusele ngempumelelo iSuper League emva kogqiba isizini ingaphulukanga namdlalo. Amaqela amane aphezulu kwiSuper League aza kulwela ukuzibekela indawo kwitumente yeGold Cup. ISwallows iza kungquzulana neWinter Rose ngoMgqibelo. “Basebenzile abadlali bethu, mininzi imidlalo esiyidlalileyo kulesizini.Ngoku sijonge kumdlalo wethu wokuzibekela indawo kwiGold Cup,” utshilo uKebe.

Ukanti noMoshani ubancomile abadlali beqela lakhe. “Yisizini yethu yesibini le. Kwisizini yethu yokuqala, besilwela ukugcina indawo yethu kwiSuper League. Kulo nyaka sikuluhlu lamaqela aza kuthatha inxaxheba kwiSuper 12. Iyancomeka kakhulu lo nto,” uMoshani utshilo. YiBorder Rugby ezakuthatha isigqibo sokuba azakufumana amanqaku amangaphi la maqela ngalo mdlalo.Inzame zethu zokufakana imilo neziphatha mandla zeBorder ziwe phantsi izolo.