Kukude ebhakubha kumaqela aseBhayi

Ikho inkolelo yokuba ngathi isixeko saseBhayi saqalekiswa ngokuphathelele emidlalweni yabakudidi oluhlawulwayo.

Khangela nje ezenzeke kule veki kwiSouthern Kings nakwiChippa United.

Masiqale ngeKings: sekumzuzu ngoku kuvakala ukuba i-Eastern Province Rugby Union ithwaxwa ziinkxwaleko zokungabi namali kangangokokuba abadlali ababhatelwanga imivuzo yeenyanga ezimbini, le yeDwara [October]ukutsho ke ndawonye nale yeNkanga [November].

Le meko yokunqongophala kwabaxhasi bomdlalo abangovuz’imali kule Rugby Union ingumnqa kwisixeko esinamagama amakhulu abavelisi benqwelo mafutha nabavelisi bamatayala, ooVW, ooGM, nooGoodyear ndibala ntoni na, yaye futhi kukho nomzi omkhulu wakwaCoega, apho mhlawumbi ubani angatyhola ngokuba zezi ngxelo zokutyiwa kwemali nempatho mbi ezenza ukuba aba somashishini bakhulu kangaka bahambele kude kweli qela lo- mbhoxo, iiKings.

Kule veki omnye wabadlali abaphambili kwiKings[Hooker], uMichael Van Vuuren, ufake eli qela emagqwetheni ngelithi akasakwazi kuphila ubomi obuyintlekisa ehamba ecela amalizo koogxa bakhe nakwizihlobo zakhe kuba engamkelanga iinyanga ezimbini.

Lo kaVan Vuuren ukhe wacatshulwa kumzi weendaba esithi: “eyona nto indikhathaza kakhulu yile yokuba bandithatha ngapha eFrance bathi mandibuye ndizokudlala apha eNelson Mandela Bay, nto leyo ndayithakazelela kakhulu ngokuba yayindibuyisela ekhaya.

Kungoku nje ndiyazisola kuba nangona ibingaphumi nje yona imali kusithiwa akukho mali; ndithe chu ukudlala ngokuthembeka nokuzilolonga ngomonde”.

Kukholeleka ukuba iSouth African Rugby Union [SARU] ijamelene nezikhalo zabadlali, ithathe abangamashumi mabini anesibini kuphela yabafaka ekhwapheni layo ngokwasezimalini, kwaze kwashiyeka into eninzi yabadlali ikhamisile.

Eli nyathelo lidale isankxwe esingaphaya kokuqonda, neyantlukwano emasikizi kakhulu, kangangokokuba iqaqobana labadlali beKings abebeshiyeke ngasemva; babethe itoyi-toyi kuCheeky Watson, umongameli we-Eastern Province Rugby Union, bekhokelwa ngamakwedini ooKevin Luiters noRonnie Cooke besithi makajike amatye abezizonka.

Sithetha nje lo kaWatson ujamelene namagqwetha abadlali abaninzi abafuna iimali zabo, phambi kokuba kuvulwe imilomo. Yazi iyakuzala nkomo ni na, kuba kule sizini izayo kulindeleke ukuba iiKings zingenele ukhuphiswano lweSuper Rugby, yaye le yintlekele eyenza umbhoxo kwiphondo leMpuma Koloni ubeyintlekisa nakuthathatha.

Kwelinye icala kwalapha eNelson Mandela Bay, iqela lebhola akhatywayo, iChippa United, linike umqeqeshi wayo uRoger Skhakhane ikhefu elifutshane, phofu imnqumamisela ukurhanelwa ukuba ufike emva kwethuba ebelindeleke ngalo eMthatha kwimidlalo yokukhumbula ongasekhoyo uBawo uMandela, nalapho eli qela libethwe kabuhlungu yiMthatha Bucks wabe uSkhakhane etyholwa ngokufika enuka umphanda phu.

Xa bebexambulisana ngalo mcimbi kunomathotholo uSkhakhane noLukhanyo Mzizi, ongumlawuli jikelele kwiiChilli Boys, uMzizi utyhole kuqala ukuba umqeqeshi lo ulwe nelinye igosa wabe ezitshizile enuka bona emabaleni omdlalo. USkhakhane yena utyhole ngokuba uMzizi lo ebengekho emabaleni ekwantliziyo ndise ngemoto yomsebenzi ngexa yena ebeyifuna, yaye yena [Skhakhane] ubhidene negosa elijongene nabadlali bakhe akuphawula ukuba abadlali batyiswa iinkowane phambi kokuya kudlala.

Xa ebebuzwa uMzizi ngumsasazi wezemidlalo kwiMetro Fm, uRobert Mawrawa, ukuba unabungqina buni na bokuba uSkhakhane ubebutyile; usuke wakhala ngoMandela nangokuthi uSkhakhane uphoxise ngeli qela leChilli Boys phambi kwabantu abakhulu basebuRhulumenteni. Kwacaca ukuba uSkhakhane khange avutheliswe okanye atsalwe gazi.

Le ngxoxo ihambe yahamba sabona ngoSkhakhane ediza amahlebo okuba ngaxesha lithile iqela laseFree State, iBloemfontein Celtic, kuvakala ukuba umqeqeshi walo uClinton Larsen umkile; lo ka Mzizi ukhe waya kuSkhakhane wambuza ukuba angamzameli na lo mqeqeshi umsebenzi na kwiCeltic.

USkhakhane uqwele ngokuthi yamothusa kakhulu into yokuba umphathi wakhe afune ukumfunela indawo kwelinye iqela abe yena esephantsi kwekontraka yeChippa United.

USikhakhane sigqibele ezakulungiselela ukuya kuthawuza phambi kwekomiti elungisa izimilo yeChippa United, naleyo sesiyobona phambili ukuba izakuphelela phi na.

Abafundi beli phepha bavakele bedikiwe zizenzo ezilolu hlobo zabaphathi beli qela besithi bekukudala kakade ivele imikhonyovu enje.