Kusonjululwe iimbambano ngabathelekisi eChintsa

Sekulithuba elide abathelekisi bamanqindi beziintsalu eMpuma Koloni ngenxa yokungaboni ngasonye.

Ukungasebenzisani kwabo kuqhwalelisa uphuhliso lwamanqindi, imveliso yeembethimanqindi nabo abathelekisi njengabanikazi bamaqumrhu aququzelela imilo.

Ekuqaleni kwale veki, abathelekisi bahlangene entlanganisweni entsukuntathu ebibanjelwe eCintsa, eMonti, apho bekukhangelwa indlela entsha yokusebenzisana nokusekwa kombutho wabathelekisi omnye.

UMphathiswa wezeMidlalo weMpuma Koloni, uFezeka Bayeni, uxelele abathelekisi abebezimase intlanganiso ngoMvulo wale veki okokuba ixesha lokulwa liphelile ngoba lo nto yenza kungabikho inkqubelaphambili.

Uyibeke yacaca uMphathiswa into yokuba yena akazimiselanga konke konke ukunyamezela uchuku futhi unguMphathiswa wabantu bonke.

IMpuma Koloni yaziwa kakhulu ngokuvelisa iintshatsheli zehlabathi kodwa kukho ukufuduka kweembethimanqindi okubonakalayo eziya kwiphondo laseGauteng – apho kubonakala ngathi zifumana impatho engcono khona. Leyo yenye yezinto ezitshisa ibunzi emanqindini aseMpuma Koloni.

“Umsebenzi weSebe kukuqinisekisa okokuba bonke abantu baya lifumana ithuba lokudlala, ingakumbi abasezilalini. Umdlalo wamanqindi uyakwazi ukuthatha umntu ephantsi umphakamisele phezulu. Silapha namhlanje ngenjongo yokuzama ukufumana amacebo okuqinisekisa okokuba iMpuma Koloni ihlala iyindawo ephambili kwicala lokuvelisa iimbethimanqindi. Nangona kusithiwa silisebe lezemidlalo kodwa asizanga zokudlala apha. Sizo kuguqula ubomi. Siyacela ke ukuba intlanganiso ize nezinto ezibalulekileyo,” utshilo uBayeni.

“Abantu bacinga ukuba abathelekisi abaxhatshazwa ziimbethimanqindi ezigqiba lonke ilizwe. Sichitha iimali ezinkulu nexesha lethu sizama ukukhulisa umdlalo wamanqindi,” utshilo uAyanda Matiti weXaba Promotions.

Kanti yona intloko yeBoxing SA, uTsholofelo Lejaka, uthe uyakuvuyela ukubona iMpuma Koloni ineengxoxo ngemiba etshisa ibunzi emanqindini.

UMphathiswa ulebele ngelithi isebe lakhe lizimisele ukuxhasa iinkqubo zophuhliso kwiindawo zonke eMpuma Koloni hayi iindawo ezithile. Konyulwe uSibongile nkebe, Khaya Majeke, Thando Zonke, Monica Goci noBonganiZulu. Abanye: nguThobeka Ngodwana, Mlungisi Siyo, Kwezi Booi, Xolani Mampunye noThando Nqanqali.