Kutheni kubalulekile ukuphonononga isivumelwano phambi kokuzibophelela!

UKarabo Tshabuse ligqwetha elingumanejala wabadlali bebhola ekhatywayo. Umfanekiso: Uthunyelwe

Nakubeni ibhola ekhatywayo ingowona mdlalo ohamba phambili ehlabathini noxhaswa kakhulu ngamaqumrhu azimeleyo – kodwa abadlali abasifumani isabelo esibafaneleyo. Ngakumbi abadlali abangamantombazana. Oku kubangelwa kakhulu zizivumelwano abadlali abazityikityayo ezithi zinike amandla amaqela abawadlalelayo bengaqondanga. Uphando olwenziwe yinkampani ekuthiwa yiCash N Sport lubonise ukuba umyinge ongaphezulu kwamashumi amathandathu epesenti (66%) wabadlali abangamanenekazi baye kwitumente yehlabathi (2023 FIFA Women’s World Cup) ngaphandle kwentlawulo emaqeleni wabo ngokwahlukana kweendawo abaphuma kuzo.

Uphando obelukhokelwe nguNqobile Ndlovu lugqamise umsantsa ophakathi kwamadoda namanenekazi kwicala lemivuzo ebholeni ekhatywayo kwihlabathi lonke. Nakubeni abaphethe ibhola (ngokohlukana kwamazwe) bethetha ngokwenza inguqu emivuzweni yamanenekazi – kodwa akukenziwa ngokwaneleyo. Kuye kwanyanzeleka ukuba bagwayimbe aBanyana Banyana kwiinyanga ezigqithileyo ukuze bafumane isiqinisekiso phambi kokuya kwitumente yehlabathi. Nangona iSouth African Football Association yasenzayo isibhengezo ngokulinganisa imivuzo – kodwa yoyiswe kukwenza kulo nyaka.

Kwingqungquthela yamanenekazi akwezemidlalo, ekugwadlwe kuyo imiba echaphazela amanenekazi emidlalweni ngokubanzi, uKarabo Tshabuse uthethe ngokubaluleka kokuqwalaselwa nzulu phambi kokuba zityikitywe kwezivumelwano ezinikwa abadlali ngamaqela okanye ngabantu abamela abadlali. “Nokuba ukungxamele kangakani ukutyikitya isivumelwano, kufuneka wazi okokuba uza kwenza konke okubhaliweyo. Kubalulekile ukuqonda konke okubhalwe phantsi phambi kokuba uzibophelele kwisivumelwano sakho neqela.

“Kufuneka uqinisekise ukuba umanejala wakho wenza into ekuza kuzuza wena kuyo. Akufuneki ke woyike ukubuza imibuzo xa kukho into ongayiqondiyo kakuhle. Lo nto ibaluleke kakhulu ngoba oomanejala baye bafune ukulawula yonke into yomdlali abammeleyo. Kubalulekile ukuzazi ezo zinto ukuze ukwazi ukusebenza nabantu abohlukeneyo ngokwamandla wabo nokwahlukana kwezinto okuzo. Kufuneka ucacise okufunayo kumanejala wakho ngoba into ayivumayo egameni lakho iyakubophelela.

“Okunye okubalulekileyo, kufuneka ube nawo amandla wokumgxotha umanejala wakho xa engawenzi kakuhle umsebenzi wakhe,” utshilo uTshabuse entlanganisweni ebikwinyanga yeThupha. Enye into ayibaluleyo uTshabuse ngamandla okusebenzisana namaqumrhu azimeleyo. Baninzi abadlali abazibhaqe besengxakini emaqeleni wabo ngenxa yokubotshelelwa zizivumelwano abazityikityayo. USiyathemba Sithebe wasikwa ngaMaZulu kuba efuna ukuya kwiKaizer Chiefs. Kanti ngoku uGaston Sirino akakwazi ukushiya iMamelodi Sundowns angemsebenzisiyo kule sizini ngoba unesivumelwano nayo.