Kutyunjwe abalawuli abahlanu abaza kuhlangula iSouthern Kings

Emva kokuba
umbutho olawula umbhoxo, iSouth African Rugby Union (Saru), uthathele kuwo ulawulo
kwiSouthern Kings, uye wamilisela isigqeba esilawulayo sethutyana esitsha. Inyathelo
elithathwe yiSaru lilandela ukubhangiswa kolawulo lwenkampani ekuthiwa
yiGreatest Rugby Company in the Whole World (GCR) ebikade inezabelo ezingaphaya
kwamashumi asixhenxe (74%) kwiKings. Ngenxa yokuhexa kolawulo nokungakwazi
ukubhatala amatyala, iSaru iye yangenelela ngokuthathela kuyo ulawulo. Phambi
kwenyathelo leSaru, abaphathi beKings zange bakwazi ukuhlawula imivuzo
yabasebenzi ngethuba kwiinyanga ezigqithileyo ngenxa yekhorona. Bahlangulwa
yimali ebalelwa kwizigidi ezithandathu zerandi (R6-million) ekwabinzwa ngayo
ngumasipala ombaxa waseNelson Mandela Bay Metro.

Kule veki,
kubhengezwe amagama wamalungu amahlanu esigqeba esitsha esiza kutsala iintambo
okwethutyana kwiqela lombhoxo laseMpuma Koloni ekuthiwa yi-Isuzu Southern
Kings. Amagama wabo nguMnu. Andre Rademan onguMongameli we-Eastern Province Rugby (EPRU) enezabelo kwiKings, uMnu. Mbulelo Gidane,
uMnu. Monde Tabata, uMnu. Jannie Louw noMnu. Gugu Nxiweni. Umntu oza kukhokela
isigqeba nguRademan. Uza kuncediswa yindoda eqheleneyo nokungciba iintanda
ezindaweni ezinnengxaki, uMnu. Tabata. Konke oku kuthetha ukuthi amalungiselelo
weKings ekulindeleke iqale imidlalo yayo yePRO 14 eyaphazanyiswa yikhorona
kwinyanga yoKwindla ekuqaleni kwalo nyaka. Kwelinye icala, kukho amahum-hum
athi iKings ingakhutshwa kwiPRO 14 xa kwenziwa iinguqu kunyaka ozayo.