Kuvulwe iziko elitsha lezemidlalo eMthatha

UMphathiswa wezeMidlalo, uLonwabo neNkcubeko, uFezeka Bayeni Umfanekiso: DSRAC

Isebe lezeMidlalo, uLonwabo neNkcubeko kwiphondo leMpuma Koloni lenze umtsi omkhulu kwicala lophuhliso lwezemidlalo ngokuvula iziko ekuthiwa yiO.R.Tambo Academy eliza kulola izakhono zabantwana abasakhulayo emidlalweni entlobontlobo.

Ewonke amaziko aza kuncedisana nolutsha oluzimisele ukugqwesa kwezemidlalo asibhozo eMpuma Koloni.

Kwiveki ephelileyo, uMphathiswa uFezeka Bayeni, uphehlelele iO.R.Tambo Academy ngokusesikweni.

Akucacanga ncam okokuba yeyiphi eminye imidlalo okwangoku eza kuncediswa kwiziko eliseMthatha ngaphandle komdlalo wezikhephe (Rowing Sport) ochazwe njengokhulayo kwindawo yaseO.R.Tambo.

“Sikhuthazwa ngamazwi kaTat’ uMandela namhlanje xa siphehlelela eli ziko lezemidlalo eliza kusincedisa ekuloleni izakhono zabantwana abasakhulayo. Sibone kubalulekile ukuzisa eli ziko kuthiwa yiO.R.Tambo District Academy. Siza kuqokelela abantwana abanezakhono kuzo zonke iindawo eziphantsi kweO.R.Tambo sizokuba galela apha. Kubalulekile kuthi ukuqokelela abantwana ezikweni lemfundo ngoba okwethu, silisebe likarhulumente, kukuqinisekisa okokuba siphakamisa ezemidlalo kodwa yonke lo nto mayikhatshwe yimfundo,” utshilo uBayeni.

Inkqubo eza kulandelwa ithi abachongi bemidlalo eyohlukeneyo ngabo abaza kujikeleza bekhangela abantwana abagqwesayo emidlalweni.

“Sinoxandula lokuguqula izinto kwezemidlalo ngokuzisa imidlalo eyayikade ikude ebantwini abamnyama. Italente ikhona, yiyo lo nto sisiza namaziko anjena. Sizise izixhobo zokuzilolonga ukuze nigqwese kwezemidlalo,” utshilo uBayeni.

Yona inqununu yaseMthatha High School, uSiyabonga Abrahams, ikwamkele ngezandla ezishushu ukuchongwa kwesikolo sayo njengendawo eza kusetyenziswa.

“Isikolo sethu siyagqwesa ezifundweni nakwezemidlalo. Sithe sakukrwecwa yiEastern Cape Academy malunga nombono wayo, siqonde ukuba masilibambe ngazo zozibini eli thuba. Apha esikolweni sinemidlalo entlobontlobo elishumi elinesihlanu edlalwayo. Eli lithuba lokuncedisa abantwana bethu, sincede nabezinye iindawo ezikufutshane, ” kutsho inqununu.