Kuza kubhalwa incwadi ngoZanele

Owayesakuba yikapteni yeqela lesizwe lomnyazi (netball) uZanele Mdodana, uza kuba ngomnye wamaqhawe ezemidlalo angamashumi amahlanu eli loMzantsi Afrika, naza kuthi avele kwilinge lokuqala lencwadi ethi “A Message of Hope”.

Le ncwadi iza kube ijongene nenkuthazo kwezemidlalo. Le ncwadi ibhalwe nguKarien Basson kwaye iza kuveza abasetyhini kunye namadoda athe abalasela kwezemidlalo nabaquka ooDuane Vermeulen, JP Duminy kunye noMaryaka phakathi kwabanye.

Kule ncwadi baza kuthi badandalazise amathemba kwakunye namaphupha abo ngelizwe loMzantsi Afrika kwakunye nabantu balo. “Ukuba eli asilophawu lokuba uThixo ulungile, hayi andiyazi ukuba yintoni,” utshilo uMdodana.

UMdodana (31), ophuma kwiYunivesithi yaseNMMU ukhe wadlala kwibhola yomnyazi into engaphaya kweshumi elinanye leminyaka.

Emibini iminyaka ebeyi- kapteni yeqela lesizwe. “Liwonga elikhulu ukuba ndiphume kwilinge lokuqala lale ncwadi,” utshilo.

Le ncwadi iza kuquka ezona zibhalo zithandwa ngala maqhawe ebhayibhileni, kwakunye nemiyalezo esuka kubo yethemba namagqaba- ntshitshi ngobomi babo. Iza kukhatshwa nayimifanekiso eza kukhethwa ngabo kwingqokelela zabo zemifanekiso, le yeyona nto iza kuyenza yohluke kakhulu le ncwadi.

Le nto ilandela emva kokuba uMdodana ebhengeze ukuba ubeka phantsi kumdlalo womnyazi ukudedela abadlali abakhulayo.

“Noko ingaba ndisokolisa nelizwe xa ndingavuma ukuya kwindebe yehlabathi, kodwa ndiyayazi andikhange ndidlaliswe ncam mva nje,” wongeze watsho. UMdodana uyathembisa ukuba akashiyanga kwaphela kumdlalo womnyazi, kodwa uza kuzama kwezinye iinkundla njengomqeqeshi.

Uza kuqhubeka nomsebenzi wakhe njengomlawuli wemidlalo e-NMMU, kwaye ungumqeqeshi oncedisayo kwiqela lomnyazi lase- NMMU.

Umphathiswa wesebe lezemidlalo uFikile Mbalula, umqhwabele izandla uMdodana ngokuzinikela kwakhe kulo mdlalo.

“UMdodana ugqibe into engaphaya kweshumi leminyaka ebaleni lebhola yomnyazi, kwaye edlala ngokuzinikela ebalasele,” utshilo uMbalula.