Kwakube kushiyan’oomama ukondla emanqindini aseGqeberha!

Ingqonyela yeRumble Africa Promotions ixhagwe ziimbethimanqindi eziphambili eziza kudibana ngeCawe, eGqeberha.

Ifikile imini ebikade ixelwa eGqeberha. UMgqibelo mnye ngulo wale veki, kwayw kuza kube kushiyana oomama ukondla xa iimbethimanqindi zixhimfana emilweni yetumente eququzelelwe yiRumble Africa Promotions. Onke amehlo wabalandeli bamanqindi akube ethiwe ntsho koomabonakude kubukelwe itumente eqhutyelwa eBoardwalk, eGqeberha, emalanga ngoMgqibelo. Owona mlo omkhulu ojongwe ngabantu abaninzi ngulowo uphakathi kukaSivenathi Nontshinga walapha eMzantsi Afrika noChristian “The Bomb” Araneta wasePhilipines. Aba xholovane baza kulwela intshinga yehlabathi. UNontshinga, 22, ubonwa ngabaninzi njengenye yeembethimanqindi ezinekamva eliqaqambileyo kakhulu futhi eziza kuwuthatha umdlalo wamanqindi eMzantsi Afrika ziwubeke emgangathweni ophezulu kakhulu.

Phantsi kwegama lakhe uNontshinga, ulwe imilo elithoba. Yonke loo milo wayiphumelela ngokuwangqengqisa phantsi amadoda engondlalelwanga. Yiyo lo nto amehlo wabantu abaninzi aza kuba kuye xa edibana noChristian Araneta – ofunge wamunca iintupha ngelithi uza kwenza umsebenzi omhle eMzantsi Afrika akugqiba agoduke. Imbethimanqindi yasePhilipines yagaleleka eMzantsi Afrika kwiveki yesibini kule nyanga kaTshazimpuzi ngoba ibifuna ukuziqhelanisa nesimo saseMzantsi Afrika phambi komlo obalulekileyo. UChristian, 26, ulwe imilo engamashumi amabini.

Kuyo ubethwe kanye kuphela. UNontshina uzimisele ukwenza umsebenzi ococekileyo njengesiqhelo. Kwelinye icala, uMnu. Julius Junco, umqeqeshi kaChristian, ucatshulwe liphephandaba ekuthiwa yiThe Manila Times esithi: “Sagqiba kudala ukulungiselela umlo thina”, phambi kokugaleleka kwabo eGqeberha – apho bazigxumeke khona iintente. Phantsi kwe-IBF, uChristian ukwindawo yesine – kanti yena uNontsinga uhleli kwindawo yesithathu. Akukho balandeli abaya kuvunyelwa endaweni yemilo ngenxa yeKhorona ekusaliwa nayo ekunyaka wesibini igqugqisa kwihlabathi.