Makukhangelwe indlela yokuphucula iindawo zokuzilolonga zamanqindi

Sonwabo Nogqala

Iphondo leMpuma Kapa lihamba phambili kwicala lokuvelisa iimbethimanqindi. Lo nto ihambelana ngqo nendlela eliteketiswa ngalo ethi ‘liphondo leengqwele.’ Kutshanje, kutyunjwe iqela labemidlalo eza kumela uMzantsi Afrika emidlalweni yeOlimpiki kwindibano ebibanjelwe eDundee, KwaZulu-Natal. Iqela liqulathe abantu abangamashumi amabini. Ishumi elinanye labantu kuloo mashumi amabini baphuma kweli phondo lethu. Emidlalweni yamazwe angamathanga, uMzantsi Afrika uza kuthumela abadlali abathathu. Ababini kubo, baphuma apha eMpuma Kapa. Amaqela esizwe wabantu abatsha kulo nyaka eze nodumo kwiitumente ebeziseLesotho naseMalawi. Nalapho, iimbethimanqindi beziphuma kweli phondo lethu. Ngoku sinenjinga entsha kraca, uTesetso Matikinca, ophumelele kwitumente ebiseMaputo, eMozambique, kulo nyaka.

Ukuba ndingabala iinjinga eziphuma kweli phondo, kungasa ndizibala. Uninzi lweembethimanqindi luvunjululwe kwiindawo zokuzilolonga ezingekho semgamgathweni. Siyazi ke noYesu wazalelwa esitalini samashe kodwa lo nto ayithethi asinasiguqula isimo seembethimanqindi zethu. Xa ujonga kweminye imidlalo engenaziphumo eziza neembasa ezifana nathi, yona ineendawo ezingcono zokuzilolonga nokudlala. Ewe, singayikhomba kumbuso wengcinezelo, kodwa kufuneka sidlule apho sikhangele umkhombandlela. Zonke ezi mpumelelo sakuzikhomba ukuba asibhinqi omfutshane, silungise iindawo zokudlalela nezokuzilolonga. Ngoko ke kufuneka senze ntoni ukuze sibe neendawo zokuzilolonga. Nangona sijamelene nemicelimngeni efana:

  1. Nokwala kwesigqeba esiphethe izikolo (SGB) ukunika iimvume ezikolweni.
  2. Ukunqaba kweendawo ezizo ezifana namaholo koomasipala.
  3. Ukukhuphisana nenkonzo, imingcwabo, iingqungquthela zamaqela epolitiki.
  4. Amaxabiso axhomileyo kunye neminye imingeni. Kuyanyanzeleka ukuba sihlangane singamaqela amanqindi ngokwengingi size nesicwangciso esiphuhlileyo sisise kwabasemagunyeni.

Sinkqonkqoze kuzo zonke iziseko zorhulumento ezifana nesebe lezeMfundo, ooMasipala, isebe lezeMidlalo noRhulumente wephondo.

  1. Esi sicwangiso funeka siqinisekise ukugcinwa nokuphuhliswa kwezakhiwo ezikhoyo.
  2. Kuthethwe namaqumrhu afana noECDC ukuze abolekise ngemizimveliso engasasebenziyo engajikwa yenziwe amaholo okudlalela.
  3. Esi sicwangciso masiphuhle siqinisekise ukhuseleko lweendawo ezo. Asinakwenza nto ke singekho moyamnye kwaye singenaso nesikhokelo esicacileyo.

Phambili ngentsebenziswano yokuza neendawo zokuzilolonga nezokudlala.