Makuqeqeshwe oomanejala bamanqindi

Bekukhe kwakho ixesha apho bekubhejwa ngeembethi manqindi, zona zingayazi lo nto, ziphele zisilwiswa imilo enganyanzelekanga nenzima kuba umthelekisi othile ufuna ukogqitha oogxa bakhe ngobunganga.

Undonakele wokuqala wawusekubeni, gxebe mandithi usekuben, kuba lo mkhuba usaqhubeka, abaphathi bembethi manqindi bayekela uxanduva lwabo kubathelekisi. Makhe ndikhumbuze ndithunuke izazela zabaphathi ukuze babambe indawo yabo.

Abaphathi bembethi manqindi banoxanduva lokukhusela nokuxonkxa ikamva labadlali ababaphetheyo. Xa imbethi manqindi isweleka iyimpula kalujaca okanye ingafikeleli kwinqanaba elithile inesakhono sokuya ezinkwenkwezini, amehlo athe ntsho kumphathi wayo. Kungoko abaphathi kufuneka balwe kumile ingca emqolo xa kukho abanjongo engayiphuhlisiyo imbethi manqindi.

Ixesha elininzi abaphathi bembethi manqindi abanaluqeqesho okanye isiqinekiso sokuphatha, baphatha kuba bavule indawo yokuzilolonga kwakho abadlali.

Ukungabinamali kokunye okwenza batye tyum nangona kusonakala, kaloku uninzi lwabathelekisi itasi, ziyamimitheka kwaye zikhe ziphose kubaphathi aba, ibangele ukuba abanye babo batekete.

Imbethi manqindi zingomye umceli-mngeni kuba nazo ziphuma zingena azinasizinzo, zenze kubenzima ukuphatheka kuxonxwe ikamva lazo.

Yonke le miceli-mngeni ayinazisombululo zilula, kubemandundu ngakumbi ke xa kungekho qeqesho lukhoyo kubaphathi, ifuna inkcub-abuchopho eziqeqeshiweyo.

Uqeqesho lungenza umahluko omkhulu kubomi beembethi manqindi zethu kunye nesidima kulo mdlalo. Icekwa lilele kwiziphatha- mandla zequmrhu elilawula amanqindi. Kungakuhle ukuba kunokuba nesolotya eligunyazisa ukuba nabani na ozakongamela umdlali abenesiqinisekiso soqeqesho.

Iqumrhu linoxanduva lokwenza amathuba okuqeqesha avuleleke, kodwa kuqalwe ngabo kudala benethwa bengenadyasi. Iimbethi manqindi ezininzi ezinesakhono ziphelela emafini zingafikanga ezinkwenkwezini ngenxa yalo mkhwa.

Amade ngawetyala ke zinkosi, xa kuqala unyaka ozayo kufuneka sibhinqe omfutshane siqinisekise Ikamva lomdlalo.