MASIVALE UMSANTSA PHAKATHI KETHU NEMINYE IMIDLALO

Sonwabo Nogqala

Kwakukho ixesha amanqindi ayebekwa kwindawo yesibini ngobunganga emva kwebhola ekhatywayo apha eMzantsi Afrika. Intshisakalo nenkxaso yamanqindi yayikho macala onke. Sasinamaqhawe esa siwathanda futhi ewagcwalisa amabala emidlalo. Iimbethimanqindi ezinjengoHappyboy Mgxaji, uDingaan Thobela, uBrian Mitchell, uWelcome Ncitha, uJackie Gunguluza, uVuyani Bungu nabanye.

Zonke ezi mbethimanqindi zazikwazi ukugcwalisa amabala emidlalo zize nabalandeli abangaphaya koo20 000. Ndiyazi ukuba yonke imidlalo ichaphazelwe ngumhlwa wokudodobala kwenkxaso kubabukeli nokungangqishi ngesantya samandulo – kodwa kweli lamanqindi icala, kwehle ngamandla. Kungoko kufuneka sikhangele umhlonyane wokubuyisela izinto emendweni.

Nazi iintsika emaziphakanyiswe ukuze kubekho isisombululo: Usasazo olunomtsalane – Nokuba ngababhali maphepha, unomathotholo okanye umabonakude, mabazame isakhono sokuqokelela iindaba nezinto ezinika ithemba ngalo mdlalo. Sifuna esa sakhono sabasasazi ababekwazi uzoba umfanekiso uwubone usekhaya ukuba ubukele kumabonakude.

Abasasazi ababe ziincina iimbethimanqindi de kuvuke umnyele emntwini afune ukuzibonela. Ngexesha lo mlo, ezi ngcakuba zazi kuphakele ingqaka yolwimi olukinika umfanekisongqondweni opheleleyo usekhaya.

Ixesha – Imilo mayisuke ebusuku ngentsimbi yeshumi kuba ikhuphisana nezinye izinto kungekho sidingo. Kaloku ixesha langoLwesihlanu ebusuku abantu abatsha bakwiindawo zolonwabo abadala sebebeke amacala.

Kwaye uninzi lwabathandi bamanqindi ziimpula zikalujaca ezixhomeke kwizithuthi zika wonkewonke ukuze zikwazi ukuya zibuye emidlalweni. Azinayo imali yokuqesha iindawo zokulala xa kuphunywe ezinzulwini zobusuku emanqindini. Ngoko ke ixesha lokuhamba kwezithuthi zikawonkewonke kufuneka liqwalaselwe.

Abathelekisi – Amaxesha amaninzi bafuna ukunyusa iimbethimanqindi zabo zilungele ukuya eqongeni. Ukufezekisa le njongo kukhangelwa iminyolwa eziza kuba ziingqongqo.

Lo nto ibhityise umdla kubabukeli kwaye isengele phantsi izinga lee tumente. Sifuna abathelekisi abangoyikiyo ukuza nemilo evusiza izinkcwe maxa onke noba ubukele kumabonakude ekhaya. Bawuhombise umsitho ulungele ababukeli nabaxhasi.

Abaxhasi – Abaxhasi abayifuni indawo ephithizelayo okwamanqindi osana. Bafuna uzinzo ukuze bafake inkxasomali. Amabali abonisa izimilo ezinemihlisela aphuma rhoqo ezindabeni baya bablekisa abaxhasi.

Iimbethimanqindi – Zinegalelo ekukhuliseni okanye zinciphise inkxaso yalo mdlalo ngendlela ezenza ngayo izinto. Izinto abazenza esidlangalaleni ezingentlanga zingenza abanye abantu nabaxhasi bazichaselanise nalo mdlalo.

Abaphathi bequmrhu elilawulayo – Uxanduva abalinikiweyo ngumthetho kufuneka bewusebenzise ngobulali, baqinisekise ukuba benza imithetho yokusondeza uluntu kulo mdlalo, bachubelane nabanye abaphumeleyo kweminye imidlalo. Nam ndizama ukuphosa ilitye esivivaneni.

Izimvo zezikaSonwabo Nogqala.