Mfunzi: Lugqatso olukhethekileyo kum iWomen’s Chalenge

Kulindeleke iimbaleki zoMzantsi Afrika ziswantsulisane nezisuka kwamanye amazwe kugqatso ekuthiwa yiWomen’s Challenge oluza kubanjelwe eGqeberha ekuseni ngoMgqibelo. Ngamakhulu amabini anamashumi amahlanu eembaleki ekulindeleke zilwelwe indawo ephambili kugqatso oluza kuqala eNelson Mandela University. Phakathi kweembaleki eziza kukhusela isidima seGqeberha kukho inenekazi elaziwayo kwezembaleki, uNtombesintu Mfunzi, oneminyaka eliqela ebaleka kwiSPAR Grand Prix. Akukho mbaleki ezingamadoda ezivumelekileyo, amanenekazi aza kubaleka odwa.

Uyiqhwabele izandla lo nto uMfunzi kwaye ukwamkele nobukho beembaleki ezisuka kwamanye amazwe. “Apha eMzantsi Afrika, asifane sibenayo imidyarho yeembaleki eyohlula amanenekazi emadodeni. Yiyo lo nto iGrand Prix ilugqatso olukhethekileyo kum. Isinika ithuba lokubaleka ngaphandle kokuxheshwa ngamadoda kwaye isinika nethuba lokulungiselela imidyarho yeembaleki yamazwe ngamazwe,” utshilo uMfunzi, obena ubukho beembaleki zamanye amazwe njengento eza kuqinisa ukhuphuswano.

“Silivuyela kakhulu ithuba esilinikwa nguSPAR Grand Prix. Ukuqukwa kweembaleki ezisuka ngaphandle kwelizwe kunyanzela iimbaleki zalapha ukuba zizimisele kakhulu. Ugqatso lusoloko lukhethekile kum ukusukela ngo-2003. Into endingayithetha kukuba iWomen’s Challenge inika amanenekazi amandla nethuba lokuzimela. Ukubaleka kwiWomen’s Challenge kufana nokunikwa ithuba lokuphila ubomi bethu ngaphandle kokuphazanyiswa,” utshilo uMfunzi, owakhe walixhoba lodlwengulo.

“Ukubaleka yeyona ndlela yokulwa nokwenzeka kum. Ndaqala ukubaleka umdyaro weembaleki iSPAR 5km apha eGqeberha ngo-2003. Ndichulumancile namhlanje ngoba ukusukela ngoko, indlela endibaleka ngayo yaphucuka kakhulu kwaye ukubaleka kwandinceda ndoyisa into yokudlwengulwa kwam. Ndingatsho mna ndithi ndiyimveliso yeWomen’s Challenge,” uvale ngaloo mazwi uMfunzi.