Ndinqwenela iTop 10 yeComrades Marathon, utsho uSivuyile Noxhaka!

USivuyile Noxhaka lipolisa laseMthatha elibalekela iSAPS Strides.

USivuyile Noxhaka wenze imbali kwiComrades Marathon ngokuba liPolisa lokuqala elifike entanjeni ngomhla wethoba kule nyanga yeSilimela. Oku kuthethwe nguNoxhaka obalekela iqela leembaleki ekuthiwa yiSAPS Strides Border emva kokuba ethe wagqiba kwelokuba kulo nyaka abe yinxalenye yeembaleki ezingaphezulu kwamashumi amabini amawaka ezithathe inxaxheba kwiComrades Marathon esuke kwisixeko saseThekwini yayokuqhina eMgungundlovu kubalekwa umgama ongaphezulu kwamashumi asibhozo eekhilomitha (86km).

“Ndizive ndinemincili kakhulu emva kokuxelelwa ukuba ndilipolisa lokuqala elifike entanjeni,” utshilo uNoxhaka osebenza njengePolisa kwidolophi yaseMthatha. “Indlela endamkelwe ngayo ngabaphathi nabanye oogxa bethu indivuyise kakhulu. Kuye kwamnandi futhi andazi nokuba mandithini.

Inzima iComrades xa unyuka – kodwa ndikwazile ukumelana nayo ngenxa yendlela ebendizilungiselele ngayo. Amaqhinga endiwasebenzisileyo andincedile kakhulu,” utshilo uNoxhaka onconywe kakhulu ngabantu kumakhasi onxibelelwano.

Kukho abantu abanoluvo oluthi amapholisa akhoyo akanokwazi ukuleqa abantu abophula umthetho ngoba aneziqu ezikhulu. Ukuphumela kukaNoxhaka kufunqule ithemba emaPoliseni aseMzantsi Afrika. OkaNoxhaka uxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba ufuna indawo ukuba kwiimbaleki ezilushumi eziphambili (Top 10) kwilixa elizayo kwiComrades.

Nangona ebeqala kulo nyaka – kodwa ukhuthazekile yimbasa ayifumeneyo nayinkxaso ayinikwe ngabantwini abamaziyo nakwinkonzo yokhuseleko yoMzantsi Afrika. “Ndinqwenela ukuba kwiTop 10 yeComrades,” utshilo.

“Ndifuna ukukhuthaza onke amapolisa ngelithi makathathe inxaxheba kwezemidlalo. Kumnandi ukubaleka nokudlala ngoba umzimba wakho uwugcina uphilile. Ndifuna ukubulela bonke abantu abandixhasileyo abaquka intsapho yam, oogxa bam nabaphathi bam. Unkosikazi wam undixhase kwade kwangomhla weComrades.

“Ndibulela kakhulu ebantwini abandixhasile. Akukho lula konke konke ukubaleka iComrades ngoba igcwele izinto ezothusayo kakhulu. Umntu olinganisa abanye abantu iyamwisa iComrades. Baninzi abantu abangayigqibiyo – kodwa ndibulela uThixo ondincedileyo ndayigqiba,” uvale ngaloo mazwi uNoxhaka.